Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 29.03.2024г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

Т.2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

Т.3. Избор на нов управителен съвет

Т.4. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;

Т.5.Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

        Председател на УС: Христина Георгиева

ОБЯВА

ЖС „Екатерина Каравелова” обявява конкурс за длъжностите

„Психолог” – 1 щат

„Социален работник” -1/2 щат

в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра 

ACF II Call END EN1В изпълнение на проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. екипът и експертите по проекта посетиха Българският парламент, където проведоха среща с представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука.

Срещата стана реалност с посредничеството на г-н Ивелин Статев, народен представител от Силистренски избирателен район и личната ангажираност от страна на г-жа Ани Александрова – председател на комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Участие в срещата взеха всички народни представители от Силистренско. От страна на неправителствения сектор се включиха г-жа Геновева Тишева - председател на Алианс за защита от насилие основано на пола и г-жа Златка Мачева – председател на фондация „Отворена врата“.

В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната, които включват:

  1. Социални и образователни политики, насочени към ранното детско развитие. Необходимо е да се има предвид, че „Насилието не УЧИ“. Привързаността при децата се формира до 3 – тата година. Ако те живеят с среда на насилие се изгражда несигурна привързаност, поради което е важно да се работи в насока ранни интервенции към родителите на деца и да се прилагат устойчиви политики за ранно детско развитие в образованието и социалните дейности.
  2. Училищно образование - наблягане на социо-емоционално обучение, семейно възпитание, резилианс, гражданско образование по темата.
  3. Публични политики – Етичен кодекс на публичните личности в изказвания и становища, които да не подчертават и “нормализират“ полово-ролевите стереотипи.
  4. Междуинституционално сътрудничество – засилване на междуинституционална връзка в посока превенция в училища, социални услуги, общественост, мултидисциплинарна работа с единна координация.
  5. Правосъдие:
  • * Спешно изготвяне на промени и синхронизиране със Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), предвид влизащите в сила от 01.01.2024 г. промени в него, на Правилника за приложението му.
  • * Необходимост от утвърждаване на програмите за работа с пострадали и извършители на домашно насилие и тяхното ресурсно обезпечаване (финансово и експертно). Отчитайки тяхната специфика и нормативното им регламентиране в специалния закон (ЗЗДН), тези програми да бъдат администрирани от предвидения Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет.  
  • * За постигането на оптимална ефективност при изпълнение на националната политика по проблемите на домашното насилие, е необходимо създаване на специализиран орган (секретариат) към Националният съвет за превенция и защита от домашно насилие, който да е ангажиран с изпълнението на държавната политика само в тази насока.
  • БГ парламент

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ACF II Call END EN1През януари 2024 г. приключва проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. Неговата цел бе насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола, а хората към които бе насочена инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

В рамките на неговото изпълнение бяха реализирани следните дейности:

-  Теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е достъпно на адрес в интернет www.ekaravelova.org (меню „библиотека“). Печатни копия на монографията са разпространени сред регионалните библиотеки в страната и висшите учебни заведения с хуманитарни специалности. На база изследването бе изготвена „Хронологична карта на българското семейство“. През есента на 2023 г. то да бе въведено като курс лекции в учебната програма по Етнопсихология във Великотърновски университет.

-  Количествено и качествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България. В 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор се изследваха полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството по метода на фокус групите. В изследването бяха включени жители на малко, средно и голямо населено място, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Паралелно бе проведено анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което изследва нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Извършен бе анализ на събраните количествени и качествени данни, който послужи за изработването на два броя наръчници – за професионалисти (образователни институции и помагащи професии) и за публични личности влияещи на политиката свързана с домашното насилие и насилието основано на пола. Трите документа (анализ и два броя наръчници) са публикувани за свободен достъп в интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова (www.ekaravelova.org). Наръчниците са разпространени сред социалните служби в страната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, доставчици на социални услуги, политици и библиотеки.

-  Научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“– в рамките на коференцията бяхапредставени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, чрез промени в образователната система, системата на социалните услуги, полиция и правосъдие. Представените доклади саотпечатани в сборник. Същият е публикуван за свободен достъп в интернет страницата www.ekaravelova.org и е разпространен сред регионалните библиотеки в страната.

-  Посещение в Европейския парламентосъществени бяха срещи с трима евродепутати от българската квота. В рамките на тези срещи екипа представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика в Европейския съюз и България за предотвратяване на насилието основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Изготвено и изпратено бе писмо до членовете на комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, както и конкретни предложения насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво.

-  Провеждане на среща в Българският парламентс представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука. В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане на промени в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Научна конференцияФГ Смолян

ACF II Call END EN1В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, в началото на м. декември 2023 г. предстои провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България.

В рамките на тези срещи ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и изводите от направените изследвания. Ще се обсъдят подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола в България.

До момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org. Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално), които причиняват страдание се подценяват. Резултатите от изследванията бяха представени през лятото на 2023 г. пред българските евродепутати и изпратени до комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM).

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България са насочени към образователната система, социалната политика, законодателна и изпълнителна власти и политическото говорене, което следва да бъде изчистено от всякакъв език на омразата и провокации, които се базират на полов признак или представляват толериране на насилието.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.