Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1В изпълнение на проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. екипът и експертите по проекта посетиха Българският парламент, където проведоха среща с представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука.

Срещата стана реалност с посредничеството на г-н Ивелин Статев, народен представител от Силистренски избирателен район и личната ангажираност от страна на г-жа Ани Александрова – председател на комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Участие в срещата взеха всички народни представители от Силистренско. От страна на неправителствения сектор се включиха г-жа Геновева Тишева - председател на Алианс за защита от насилие основано на пола и г-жа Златка Мачева – председател на фондация „Отворена врата“.

В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната, които включват:

 1. Социални и образователни политики, насочени към ранното детско развитие. Необходимо е да се има предвид, че „Насилието не УЧИ“. Привързаността при децата се формира до 3 – тата година. Ако те живеят с среда на насилие се изгражда несигурна привързаност, поради което е важно да се работи в насока ранни интервенции към родителите на деца и да се прилагат устойчиви политики за ранно детско развитие в образованието и социалните дейности.
 2. Училищно образование - наблягане на социо-емоционално обучение, семейно възпитание, резилианс, гражданско образование по темата.
 3. Публични политики – Етичен кодекс на публичните личности в изказвания и становища, които да не подчертават и “нормализират“ полово-ролевите стереотипи.
 4. Междуинституционално сътрудничество – засилване на междуинституционална връзка в посока превенция в училища, социални услуги, общественост, мултидисциплинарна работа с единна координация.
 5. Правосъдие:
 • * Спешно изготвяне на промени и синхронизиране със Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), предвид влизащите в сила от 01.01.2024 г. промени в него, на Правилника за приложението му.
 • * Необходимост от утвърждаване на програмите за работа с пострадали и извършители на домашно насилие и тяхното ресурсно обезпечаване (финансово и експертно). Отчитайки тяхната специфика и нормативното им регламентиране в специалния закон (ЗЗДН), тези програми да бъдат администрирани от предвидения Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет.  
 • * За постигането на оптимална ефективност при изпълнение на националната политика по проблемите на домашното насилие, е необходимо създаване на специализиран орган (секретариат) към Националният съвет за превенция и защита от домашно насилие, който да е ангажиран с изпълнението на държавната политика само в тази насока.
 • БГ парламент

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ACF II Call END EN1В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, в началото на м. декември 2023 г. предстои провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България.

В рамките на тези срещи ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и изводите от направените изследвания. Ще се обсъдят подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола в България.

До момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org. Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално), които причиняват страдание се подценяват. Резултатите от изследванията бяха представени през лятото на 2023 г. пред българските евродепутати и изпратени до комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM).

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България са насочени към образователната система, социалната политика, законодателна и изпълнителна власти и политическото говорене, което следва да бъде изчистено от всякакъв език на омразата и провокации, които се базират на полов признак или представляват толериране на насилието.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Logo ekaravelovaВ края е реализацията на 4-месечен проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, който Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, осъществява по договор № 93-00-77-14.07.2023 г., финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

Темата на проекта есвързана с домашно насилие. В рамките на проекта освен пряка работа с пострадали и извършители на насилие се работи и по превенция. Изготвена е програма за работа с младежи в горен гимназиален курс, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за превенция и защита от домашно насилие. Програмата включва насоки, информация, инструменти за работа с подрастващите. Същата е представена пред учители и педагогически съветници от учелищата на област Силистра. Проведени са пет обучения с ученици от горен курс от училища в четири общини в областта: земеделските гимназии в Силистра, Ситово и Средище, както и в Езикова гимназия – Силистра и Средно училище „Васил Левски“ – град Дулово. Според обратната връзка от учениците, по темата не е работено активно през годините, но прави впечатление, че подрастващите имат представа за насилието във физическата и психическата му форма. До знанието им бе доведено и че неглижирането на децата в семейството също е насилие, за да им стане ясно защо родителите трябва да им обръщат повече внимание.

Logo ekaravelovaВ процес на приключване е четиримесечният проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, осъществяван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра по договор № 93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

През изминалото време специалистите на Центъра са работили с 16 пострадали при домашно насилие. С тях са проведени 48 консултативни срещи с юрист, 32 с психолог и със социален работник - 39. Извършителите на домашно насилие, които също са били обект в работата - става дума за четирима души, са участвали в специализирани програми, където са проведени 2 юридически консултации, 55 психологически и 34 социални.

В същото време дейностите по превенция в рамките на проекта включваха и разработката на програма за ученици в горен гимназиален курс. Проведен е семинар с учители и педагогически съветници за съгласуване на програмата, тествана в 5 училища в регион Силистра. Сдружението отново получи подкрепата на ОД на МВР - Силистра при всички срещи с ученици, като в тях участваха районни полицейски инспектори, които споделиха за своите правомощия и натрупания опит при случаи на домашно насилие.

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Женско сдружение Екатерина Каравелова“ – Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” проведе няколко национални изследвания по темата домашно насилие и насилие основано на пола. С тези изследвания насочени към политици на национално и европейско ниво и университетски институции, се цели в дългосрочен план постигане на законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола в България.

Разработени са четири документа с различна насоченост, които са разпространени сред Регионалните библиотеки в страната, Университетските институции с хуманитарни профили, професионалисти пряко работещи с пострадали (Социални служби, Главна дирекция „Национална полиция“ и др.), политици на национално и Европейско ниво:

 • Монография „Изследване на етнопхсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола“ – въведен нов цикъл лекции към ВТУ, катедра „Психология“;
 • Наръчник „Ние сме с Вас“ - насочен към професионалисти работещи по проблема „домашно насилие“;
 • Наръчник „Публични политики спрямо полово – ролевите стериотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство“, насочен към политици и представители на изпълнителната власт;
 • Сборник с научни доклади, представени в рамките на проведена през 2023 г. научна конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“.

Тези документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org (меню „библиотека“).

С резултатите от проведените изследвания бяха запознати научната общност, (чрез провеждане на конференция), българпски евродепутати (чрез пряка среща), членове на комисията за правата на жените към Европейският парламент – FEMM (чрез изпращане на анализ и предложения до комисията), професионалисти (чрез разпространение на издадените документи) и широката общественост (чрез медийно оповестяване на резултатите).

Предстои до края на 2023 г. провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.