Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

baner ACF 817

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН по Проект: „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.” - връзка към документа тук >>>

Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство, в контекста на насилието, основано на пола - връзка към документа тук >>>

Помагало " НИЕ СМЕ С ВАС" - превенция и работа с домашното насилие- връзка към документа тук >>>

Наръчник за хора с управленски позиции -връзка към документа тук >>>

ПроектACF/817

Период на реализация на проекта: 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г.

Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак

 Бенефициент:     Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра

 Партньор по проекта: Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 85162,00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики” е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

       Обосновка и резюме на проекта:

За първите 7 месеца на 2020 г. в България са налице 26 заглавия за домашно насилие, ангажирали медийния интерес само на една медия - Дарик Нюз. Те са с фокус върху тежкото физическо насилие, което води до социалната представа, че домашното насилие е физически акт, упражняван от мъж върху жена или от възрастен към дете, без да се отчитат всичките му форми - психическо, икономическо, сексуално, емоционално. Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ работи по темата на регионално ниво от 2002 г. Средно годишно 50 жени и деца биват настанявани в Кризисен център - Силистра, още толкова пострадали търсят консултативна подкрепа. Достигна се до извода, че са необходими законодателни промени и мерки за превенция на домашното насилие. Това провокира Сдружение „Екатерина Каравелова” и партньорът – Великотърновски университет да разработят настоящия проект.

Целта на проекта е насочена към изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола във връзка с равенството по отношение на пола. Основните целеви групи към които е насочена инициативата са политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

В краткосрочен план проектът предвижда провеждане на изследване, визуализирано в монография, което ще съдържа данни и факти за насилието, основано на пола в българското семейство и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Широкото медийно отразяване на изследването ще подпомогне целевите групи за вземане на информирани решения. Разработеният на база изследванията по проекта анализ ще послужи за основа на предложения за конкретни законодателни инициативи. След приключването на проекта в дългосрочен план очакваме законодателни промени в България, и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие/насилието, основано на пола.

Партньорството между Великотърновски университет и Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, което е доставчик на социални услуги, е от огромно значение за реализацията на проекта, тъй като университета разполага с необходимия екип от научни работници, със знания и умения за извършване на научни изследвания и анализиране на резултатите от тях. Тези изследвания ще послужат за провеждане на информиран дебат насочен към промяна на националните политики. Ангажимент на ВТУ е и въвеждане на нов цикъл лекции „Психология на Българското семейство“ в учебната програма по „Етнопсихология“, с които ще се даде възможност на студентите да придобият умения за редуциране на погрешни възприятия за семейството и ограничаване на стереотипите, базирани на половото неравенство и насилието основано на пола.