Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Проекти след 2010 г., с които организацията е осъществила дейности

«Резилианс – умението да преодоляваме трудности».Проекта е финансиран със по програмата за подкрепа на НПО на Норвежкия финансов механизъм. Период на реализация: 18.05.2015 г. – 17.02.2016 г.

Цел: Подпомагане на клиентите на Кризисен център – Силистра, нуждаещи се от дългосрочна подкрепа, чрез настаняване в Преходна къща «Резилианс» и/или консултативна помощ, базирана на подхода «Резилианс»

План за публичност по проекта - изтегли оттук

«Надграждане дейността на Центърза консултиране и превенция на домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра». Проекта е финансиран със средства от държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието. Период на реализация 13.02.2015 г. – 12.02.2016 г.

Цел: Подпомагане на лица обект на домашно насилие; включване в специализирани програми на извършителите на домашно насилие; превенция на насилието, чрез работа в училищна среда и рискови общности; повишаване на компетентността на органите на съдебната власт и органите на Министерството на вътрешните работи в област Силистра в изпълнение на Закона за защита срещу домашното насилие чрез разработване и прилагане на програми и обучения.

«Разширяване и надграждане дейността на Центърза консултиране и превенция на домашно насилие, чрез мобилна услуга в общините на област Силистра».Проекта е финансиран със средства от държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието. Период на реализация януари – август 2014 г. Цели: Разширяване и надграждане дейността на създадения Център за консултиране и превенция на домашното насилие, чрез мобилни екипи на територията на общините в област Силистра; превенция и борба с домашното насилие, чрез включване в специализирани програми на извършители на домашно насилие и подпомагане на лица, жертви на домашно насилие в съответствие с предвиденото в нормативната база на Република България; повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите в област Силистра, отговорни за прилагане на мерките по превенция и защита от домашно насилие, чрез провеждане на обучения.

Резултати: Включване в програми по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 на 48 лица – жертви и извършители на домашно насилие; разширяване обхвата на дейност на Центъра; учредяване на регионален консултативен орган по проблемите на домашното насилие.

«Разширяване и надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие, чрез мобилна услуга в общините Ситово и Кайнарджа». Проекта е финансиран със средства от държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието. Период на реализация 2012- 2013 г.

Цел: Предлагане на професионална консултативна помощ на децата и лицата, жертви на домашно насилие; работата по превенция, включване в специализирани програми на извършителите на домашно насилие.

Резултати: Включване в програми по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 на 92 лица – жертви и извършители на домашно насилие; Разширяване обхвата на дейност на Центъра; Повишаване уменията по отношение на агресията и насилието на специалистите; Изготвяне и разпространение на наръчник за професионалисти, работещи по проблемите на домашното насилие – юристи, социални работници, полицаи.


«Грижа за хората от община Кайнарджа, чрез предоставяне на услугата «Домашен помощник» - Проекта бе финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта му бе насочена към  осигуряване на качествени грижи в домашна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване в ежедневието си и създаване на условия за социално включване и преодоляване на социалната изолация. Предлаганата  услуга бе предназначена за лица с различни видове трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират бита си. В рамките на проекта 115 лица от община Кайнарджа получаваха услугата, а ангажираните като домашни помощници, повечето от които трайно безработни бяха 44 човека. Проекта се реализира в периода Януари 2011 -  февруари 2012 г.

«Център за консултиране и превенция на домашно насилие» -  С реализация на проекта продължи предлагането на компетентна и професионална консултативна помощ на децата и лицата, жертви на домашно насилие; работата по превенция, свързана с преодоляване на наложените стереотипи у децата, жертва на насилие, чрез средствата на изкуството; повишаване на родителския капацитет за намаляване на  институционализирането на деца; включване в специализирани програми на извършителите на домашно насилие. Проекта бе финансиран със средства от държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието. Проекта се реализира в периода Август 2011 -  Декември 2011 г.

Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск от община Силистра” – Цел: Оказване на консултативна помощ /психотерапевтична, социална, здравна и юридическа/ и подкрепа на деца и семейства в риск от община Силистра. Проекта стартира през 2008г. с финансовото съдействие на Фонд  «Социално подпомагане»; през 2009г. дейността продължи със средства, осигурени от корпоративни дарители; през 2010год. – със средства от Фондация «ОУК» Швейцария. За 2011г. услугата бе предложена за делегирана държавна дейност от Община Силистра и от месец юли 2011 същия е финансирана от държавата дейност.

“Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – Цел: Предоставяне на комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Организацията е външен доставчик на социалната услуга – делегирана държавна дейност към Община Силистра от 2006г. до момента. Резултати:  За периода центърът е предоставил услуги на над 600 жени и деца - оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ. Когато се налага незабавна намеса, членове на екипа се включват в мобилни екипи за кризисна интервенция.

"Театрална студия за социална промяна" – Цел: обогатяване социалния опит и набора от социални роли на деца от рискови групи на територията на Община Силистра, за преодоляване на наложените им стереотипи, чрез средствата на изкуството. Резултати: Подпомогната интеграция на 15 деца в риск и техните семейства, подобрено качество на социалните услуги, предоставяни в Кризисен център и Център за обществена подкрепа Силистра, изградена Арт студия за работа с деца от рискови групи. Проекта се реализира с финансовото съдействие на Фондация «Работилница за граждански инициативи».

„Разработване и прилагане на специализирани програми за работа с извършители на домашно насилие” – Цел: Превенция на домашното насилие и намаляване на предпоставките за рецидивни действия. Резултати:  Осигурена възможност за включване в специализирани програми, съгласно чл.5, ал.1, т.5 от Закона за защита от домашното насилие на извършители на домашно насилие; подобрена ефективност на системата за социални услуги за жертви на домашно насилие и трафик, в съответствие със Закона за социално подпомагане.  Проекта се реализира с финансовото съдействие на Фондация «ОУК» Швейцария.