При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ОУ поздравителен адресВ Силистра бе проведена поредната благотворителна вечер, в която 17 гайди и 1 тъпан от Музикална школа „Великов“ сложиха началото на концерта „Заедно СМЕ по-добри“ в Силистра, проведен в салона на община Силистра до Дунавски парк.

Организатор за 8-ми път бе Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател инж. Христина Георгиева.

Участваха още представители на Център за музика и изкуства „Мегатон“, балетите „Б2“ при НЧ „Дръстър“ Силистра и „Аксел“ при ОДК Силистра, както и Ансамбъл „Ритъм“ при НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ Силистра, трио гайдари от школата на Чавдар Тодоров и др.

Заедно с проявите през деня на пл. „Свобода“ са събрани общо 1 551,55 лв, които като приходи са за обитатели на Кризисен център – една от социалните услуги към ЖС „Екатерина Каравелова“ Силистра. Проявата е в рамките на т.нар. 16-дневна кампания(до 15 ноември), обвързана с противодействието срещу домашното насилие. Част от нея са клипове и предавания в ефира на Радио „Мелодия“ Силистра, каквато е традицията през последните няколко години.

Програмата на проявата бе в две части – на открито „под липата“ в центъра на града, със съдействието на община Силистра, където стана възможно в деня на концерта – 19 октомври, откупка с благотворителна цел на ценни книги, подарени на организаторите.

Отделно - по атрактивен начин Виктория Денева – известен дърворезбар, и Жулияна Георгиева  рисуваха с къна върху детски личица или върху ръцете им., а Боян Иванов – трето поколение художник, рисува картини.

Благодарение на екипа на Миглена Георгиева от Дулово всеки желаещ си изработи собствена мандала (концентрична диаграма с духовно или ритуално значение), която според българската традиция осигурява енергийна защита, както още гривна, бижу или картичка.

В продължение на три часа –15 до 18часа отново на пл. „Свобода“  звучаха гайда и акустична китара; проведен бе открит урок по зумба с участието на екипа на Нели Йорданова, имаше и тайнствено огнено шоу.

Както винаги, приходите от „Заедно по-добри“ ще са за купуване - в случая на дрехи и вещи от първа необходимост за децата от Кризисен център Силистра – услуга, осъществявана от екип наЖенско сдружение „Екатерина Каравелова“– единствено по рода си с подобни ангажименти в социалната сфера в област Силистра.

2018 заедно по - добри

17.10.2018 ERSPDNПрез м. май 2018 г. стартира изпълнението на Проект „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Същият е финансиран от Министерството на правосъдието и ЖС „Екатерина Каравелова“ Силистра.

В рамките на проекта се подкрепят пострадали от домашно насилие, основно чрез юридическо и социално консултиране. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от съдилищата на територията на регион Силистра. Програмата е дългосрочна, като в рамките на 6 месеца с извършителите работи основно психолог.

В разпространение сред ученици и учители в началния курс на обучение в училищата е мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години. До края на м. ноември т.г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.  

На 17 октомври, с подкрепата на областния управител Ивелин Статев, в Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през 2014 г. Членове на съвета са представители на различни институции, вкл. правораздавателни органи, социални служби, общински администрации и други от цялата Силистренска област.

В някои от точките в дневния ред на заседанието бе представена и обсъдена картината, очертана в поредния 4-и мониторингов доклад за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. по приложение на Закона за защита от домашно насилиев региона. Набелязан бе и план за действие на съвета през 2018 – 2019 г., включващ изпълнение на мерки от Националната програма за борба и превенция на домашното насилие.

П     О      К      А      Н     А

По искане на една трета от членовете на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиквам Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 28.09.2018г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

2. Освобождаване на членове и приемане на нови;

3. Избор на нов управителен съвет;

4. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Председател на УС: Христина Георгиева

зад стените на домаВ изпълнение на Проект„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, ЖС «Екатерина Каравелова» - Силистра изготви мини наръчник «Зад стените на дома», насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият цели подкрепа на деца и превенция на домашното насилие.

На 25 септември предстои провеждането на първа от общо 24 планирани срещи по училища за приложение на програмата за рана превенция «Скрити пред очите ни», разработена от Сдружението през 2017 г. В рамките на предвидените уроци ще беде разпространен и мини наръчника, изготвен по настоящия проект.

Сдружение «Екатерина Каравелова е планувало множество инициативи и през м. Октомври 2018 г. Предстои провеждането на заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, предвидено за 17.10.2018 г. Два дни по – късно ще се проведе традиционната вече инициатива «Заедно сме по – добри», в рамките на която ще се реализират благотворителен базар и концерт. Средствата, набрани от баготворителност ще бъдат предоставени на деца, потребители на услуги към организацията, за закупуване на дрехи и вещи от първа необходимост.

През м. май 2018 г. стартира изпълнението на Проект„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Същият е финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерството на правосъдието и ЖС «Екатерина Каравелова» - Силистра.

В рамките на проекта се подкрепят пострадали от домашно насилие, основно чрез юридическо консултиране. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от Съдилищата на територията на региона. Програмата е дългосрочна, като в рамките на 6 месеца с извършителите работи основно психолог.

През 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  През 2018 г. е стартирано изготвянето на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  До ноември 2018 г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.

За четвърта поредна година Сдружение «Екатерина Каравелова» извърши мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона. Изготвен е мониторингов доклад за прилагане на нормативната уредба, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г.

Като изводи от мониторинга се налагат следните обстоятелства:

- Постигната е известна координация между институциите и организациите, работещи по проблема на територията на региона, но все още има затруднения в тази насока. Една от препоръките с цел подобряване на координацията и повишаване ефективността при подкрепа на пострадали е създаване на единна национална система, в която да се регистрират издадените съдебни заповеди за защита по смисъла на ЗЗДН, наложените мерки, неизпълнението им и други по целесъобразност. Достъпността до такава система от страна на съдебната и досъдебната власт ще доведе до бързина при проследяване на неизпълнението на съдебните заповеди, както и при случаи на рецидив – респективно предполага бързина и обективност при реакция от страна на съд, прокуратура, МВР, ДСП.

- Дирекциите «Социално подпомагане» не използват правомощията си по Закона за защита от домашно насилие, който дава възможност в случаите на пострадали лица до 14 години, лица поставени под запрещение или лица с увреждане, защита вместо тях да търси съответната дирекция. Тези лица имат ограничена правоспособност, поради което не могат сами да защитят интересите си. В този смисъл и Законът е делегирал права на ДСП.

- Липсва ангажираност по проблема «домашно насилие» от страна на Асоциацията на общопрактикуващите лекари, въпреки изрично вмененото задължение по закон, че всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие по искане на пострадалото лице /по дела по ЗЗДН не се изисква съдебномедицинско свидетелство от патолог, достатъчен е документ от личен лекар/.

- регистрира се необходимост от провеждане на регулярни срещи с представители от различни институции и НПО за решаване, наблюдение и намаляване на риска от повторен акт на насилие по конкретни случаи.

- регистрира се необходимост от провеждане на работни срещи и семинари с експерти, с цел повишаване на чувствителността по проблема, запознаване с добри национални и международни практики и последни тенденции в законодателството на национално и междунароно ниво.