При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

IMG_7260.JPGНа 17 и 18 септември беше проведено въвеждащо обучение за специалисти от помагащите професии при прилагане на подхода Резилианс. Обучението бе проведено в изпълнение на проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проекта се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” по договор за безвъзмездно финансиране № 289 от 18.05.2015 г. Участие в обучението взеха представители на социалните служби от Регион Силистра, инспектори от Детска педагогическа стая, социални работници. Водещ на обучението беше Спаска Михайлова – Председател на Сдружение «Нов път», Хайредин.

IMG_7360.JPG

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, през месец Септември 2015 г. бяха проведени три семинара с представители на органите на съдебната власт и органите на МВР в градовете Дулово, Силистра и Тутракан.

В Силистра продължава пряката работа с клиенти на ЖС „Екатерина Каравелова“ по проекта „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”.
В т.нар.  специализирани програми са включени 20 човека, от които само един не е задължен по силата на съдебна заповед за защита, тъй като се е самозаявил. Лицето е осъзнало проблема, поради което е пожелало да промени отношенията със своя партньор. За целта чрез услугата използва алтернативни ненасилнически методи за справяне с конфликти. 
В програми за възстановяване са включени 39 души, обект на насилие, като 37 от тях са регистрирани случаи от 2015 г.; само двама са ползвали Центъра и през миналата година. До Районен съд Силистра са подготвени 17 молби за защита, 10 са издадените заповеди за незабавна защита и т.н.
 

Финансирането на дейността на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие и дейността на Експертния регионален съвет се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. 

В рамките на проекта през настоящата година до настоящия момент 40 са лицата, получили консултативни услуги, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. С тях са проведении 138 юридически консултации, 101 – със психолог и други 115 със социални специалисти.

На 06.07.2015 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, гр. Силистра, се състоя пресконференция, организирана от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» по проект «Резилианс – умението да преодоляваме трудности», финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В събитието се включиха г-жа Светлана Ангелова - Заместник председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България, г-жа Мария Димитрова - Председател на Общински съвет Силистра, г-жа Денка Михайлова - Заместник кмет на Община Силистра, представители на местните и регионални медии, социалните служби, гости.