Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

eagrants

„Резилианс – умението да преодоляваш трудности”

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Все още у нас липсват услуги за жертви на насилие, основано на пола за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма.  Работата с лица, ползвали услугата Кризисен център е необходимо да продължи в посока оказване на подкрепа за постигане на устойчива мотивация, решаване и привеждане на решението в действие. Често тези хора се нуждаят от продължаване на образованието, намиране на работа, намиране на самостоятелно жилище и създаване на подходящи битови условия за отглеждането на техните деца. За да бъде тяхната социализация по – успешна е необходимо е да се приложи нов подход, който да запълни липсата на регламентирана услуга.

 

Целта на проекта е да се създаде услуга в общността, която да задоволи непосрещнати нужди на жертви на насилие, основано на пола и да осигури условия за намиране на адекватни решения за тяхното справяне чрез по – дългосрочна подкрепа и специализирана консултантска помощ.

Дейности по проекта:

v  Създаване на „Подкрепящ център - Резилианс” - ще запълни липсата на регламентирана услуга, осигуряваща подкрепа за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма на жертви на насилие, основано на пола;

v  Провеждане на цикъл от обучения с представители на социалните партньори за прилагане на методът Резилианс /поделения на  Дирекция «Социално подпомагане», полиция, Дирекция «Бюро по труда», лекари, юристи, психолози в общините на област Силистра - 6 обучения на специалистите в помагащата сфера за оказване на методическа подкрепа при директната работа с клиенти;

v  Създаване на „Преходна къща - Резилианс” – извършване на ремонтни дейности в помещения, разположени на 5-я етаж на многофункционална общинска сграда, отдадени под наем на организацията за 5 години, с решение на Общински съвет Силистра. В нея ще има обособени две спални за по двама човека всяка, обща кухня с трапезария, санитарни помещения и обслужващ коридор. За нормалното функциониране на преходната къща ще бъдат разработени и разписани организационни процедури, правилник за вътрешния ред, формуляри за организиране на живота в къщата;

v  Обучение на екипа за изграждане на капацитет за работа по методът Резилианс;

v  Дейности по информираност и публичност - информационна брошура, две пресконференции, публикации в местните и регионални медии;

v  Работване на специализирана програма, основана на метода Резилианс за работа с жени и лица, жертва на насилие и трафик на хора

Резултати от проекта:

v  Изградена материална база за функционирането на услуга, задоволяваща непосрещнати нужди - подкрепящ център „Резилианс” и Преходна къща  „Резилианс”

v  Утвърдени партньорства между заинтересованите свързани институции /социални служби, полиция, съдебна власт, местна администрация, образователни, здравни институции/ и гражданска организация, чрез провеждане на цикъл от обучения.

v  Разширени знания и опит на експертите и екипа, работещи дългосрочно с жертви на домашно насилие и трафик на хора за подходи и мерки при прилагане на метода „Резилианс”.

v  Разширен обхват на социалното подпомагане за посрещане на неадресирани нужди на жертви на насилие и трафик на хора, чрез предоставяне на дългосрочна социална услуга, съотносима към техните нужди и потребности за успешното им социално включване, равнопоставеност и антидискриминация. Прилагане на социално справедливи подходи за подобряване благосъстоянието на лица от рискови групи;

v  Стимулирани ресурси и силни страни на потребителите на услугата за търсене на решения и постигане на реализация в социалната среда, чрез усъвършенстване на собствените им умения.

 

Изтегли от  тук: План за визуализация и публичност на проекта