Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Юридическо консултиране, относно възможностите за закрила, ако сте обект на домашно насилие и съдействие за изготвяне на молба до съда за защита. Насочване и посредничество с институции, които могат да ви подкрепят за справяне с проблема (Полиция, Прокуратура, Адвокатска колегия и др. при необходимост);

Социално консултиране -  обсъждане на социалните ви потребности (необходимост от временен подслон, съдействие за връзка с други институции като Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, Общински социални служби и др. при необходимост). Социалното консултиране включва разработване оценка на риска за вас и индивидуален план за периода на услугата, с цел преодоляване на последващо попадане в ситуации на насилие;

Психологическо консултиране – насочено е към подкрепа за преодоляване на травматизиращото събитие и последиците от него;

Фамилно консултиране – само при заявка от ваша страна и по преценка на психолога. В случай на издадена Заповед за защита, предвиждаща забрана на извършителя да ви доближава, този вид консултиране не се прилага.

Включването ви в програми за възстановяване към Център за консултиране и превенция на домашно насилие може да се осъществи, ако посетите центъра на място или потърсите връзка по телефон всеки работен ден от седмицата в часовете от 9:00 до 17:00.

Ако сте от населено място, отдалечено от гр. Силистра и нямате възможност да посетите Центъра, специалистите работещи по програмата имат възможност да се срещнат с вас на посочен от вас адрес (мобилна услуга).  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ЛИЦА, ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - представлява съвкупност от ко нсултаци и и дейности, които имат за цел да оценят качествата на извършителя, да предотвратят последващо извършване на насилие, да провокират инициатива за семейно планиране и изграждане на социални умения, без използване на агресия.

Програмата е задължителна за лицата, спрямо които е съда е постановил мярката по чл.5 ал.1 т.5 от ЗЗДН. Неизпълнението на мярката е основание да се сезира Прокуратурата, в чиито правомощия е привличане на лицето, като обвиняем в хипотезата на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс (който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашното насилие, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева).

В програмата могат да се включат и лица, извършители на домашно насилие, които не са насочени със съдебна заповед, но осъзнават своя проблем и желаят позитивна промяна във взаимоотношенията с пострадалото лице.

Програмата е 6 месечна и предвижда индивидуална и групова работа с извършителите в рамките на 24 сесии. Услугите в програмата включват:

Работа с психолог, насочена към подпомагане на извършителите да прекратят насилието, чрез промяна на нагласите, ценностите и усвояване на подходящи стратегии за разрешаване на конфликти и изработване на алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения;

Работа с юрист, целяща предотвратяване на рецидивите, чрез реалистично представяне на последиците от извършване на домашно насилие;

Работа със социален работник, в рамките на която се изследва социалния контекст в който се случва насилието, възможностите за промяна и развитие в дефицитните зони.