Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

centyr za OPЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - СИЛИСТРА

гр.Силистра, п.к.283, тел/факс: 086 820 487

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                                                   

„Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотврятяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от учлище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семйства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Услугата отговаря на нуждите от специализирана работа по превенция на насилието, работата в помощ и подкрепа на  лица и деца, жертви на насилие и трафик, работата с деца с асоциално поведение, както и интеграция и рехаблитация на деца и семейства в риск.

Услугата предполага тясно сътрудничество с институции като Община Силистра, Областна администрация, ОЗД, Дирекции “Социално подпомагане”, Полиция – районни инспектори и инспектори ДПС, РИО на МОН, Районен съд, Пробационни служби, Комисия за борба с противообществените прояви, Поправителни домове, Училища, Детски градини, Здравни заведения,  НПО и др.

Целева група, ползваща социална услуга “Център за обществена подкрепа”

  • Деца от 7- 18 години в риск
  • Деца от 7-18 и техните семейства в общността
  • Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип
  • Младежи напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип
  • Бременни жени, родители, законни представители на дете в риск
  • Одобрени приемни семейства и осиновители
  • Извършители на домашно насилие, включително в изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от ЗЗДН

 

1. Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции

1.1. Работа по превенция на изоставянето на новородени на ниво родилен дом.

1.2. Услуги за подкрепа на семейства - консултиране, подкрепа и придружаване, насочени към основните аспекти на доброто родителстване, справяне със задълженията по поддържане на дома бюджетиране, управление на времето, насоки за търсене на работа и др.

2. Услуги подпомагащи работата по реинтеграция на деца настанени в институции

2.1. Подготовка на детето за реинтеграция, чрез използването на различни форми на директна работа

2.2. Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институциализацията върху развитието на детето за опознаване на особеностите му.

2.3. Подкрепа и посредничество на семействата за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, намиране на работа, достъп до медицински услуги и др.

2.4. Работа за оценка и повишаване родителския капацитет - умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати риска от насилие.

2.5. Подкрепа на срещите между детето и семейството

2.6. Психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството в слединтеграционния период за улесняване на адаптацията към новата среда и за подобряване на общуването между членовете на семейството.

2.7.Информиране, консултиране, насочване на семейството към ползването на адекватни услуги в общността с оглед по- добро посрещане потребностите на детето.

2.8. Подкрепа за задоволяване на образователните потребности на детето.

3. Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип

3.1. Изготвяне на оценка на потребностите и индивидуален план за развитие на умения за самостоятелен живот

3.2. Групова работа за развитие на умения за самостоятелен живот и социална интеграция при деца напускащи институцията.

3.3. Психосоциално консултиране с оглед развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка, формиране на увереност и личностен растеж; развитие на умения за жизнено планиране.

3.4. Професионално консултиране - изледване и актуализиране на професионалната ориентация и развитие на умения за търсене на трудова заетост.

3.5. Осигуряване на правна помощ на потребителите от действащ юрист и адвокат

4. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства

4.1. Изслушване - осигуряване на подходяща среда и подготвен специалист за изслушване на детето - жертва или свидетел на насилие

4.2. Консултиране - оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсикте му за справяне с травмиращото събитие; изработване на индивидуална терапевтична програма за преодоляване на неблагоприятни последици върху личността на детето; оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за съдействие и справяне.

4.3. Осигуряване на правна помощ на потребителите от действащ юрист и адвокат

5. Социално- педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства

5.1. Педагогическо и психологическо консултиране и психо – педагогическа подкрепа на детето

5.2. Програми за развитие на социални умения на децата, като умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти, асертивно поведение и др., които могат да се прилагат индивидуално или групово

5.3. Извънкласни дейности и занимания- спортни занимани, ателиета, клубове по интереси и др.

5.4. Педагогическа и психологическа подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; улесняване връзката между децата и родителите, правяне с конфликти и кризи в отношенията им, подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето- възстановяване и позитивиране на взаимооитношенията между детето и семейството и значимите за него възрастни.

5.5. Осигуряване на правна помощ на потребителите от действащ юрист и адвокат;

6. Превенция на отпадането от училище. Работа с деца отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства

6.1. Оценка на риска от отпадане от училище

6.2. Педагогическа подкрепа за попълване на образователни дефицити - индивидуална и групова работа

6.3. Консултиране на деца за разрешаване емоционални, комуникативни, адаптационни, обучителни и други затруднения.

6.4. Професионално консултиране

6.5. Работа с родители на деца в риск от отпадане от училище

7. Подкрепа и консултиране на семейства от общността

7.1. Информиране и насочване към адекватни услуги в общността

7.2. Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитание на детето, при семейни конфликти и трудности при стправяне с ежедневните задължения, свързани с детето.

7.3. Групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/ лица, които полагат грижа за детето, с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за раз0витието му.

7.4. Провеждане на срещи между дете и биологичен родител, настанено в приемно семейство под наблюдение на професионалисти.

7.5. Провеждане на срещи на родители и деца в процес на развод и/или в процедура на договаряне на режим на посещения при съдебни спорове за установяване кой от родителите да упражнява родителските права.

7.6. Осигуряване на правна помощ на потребителите от действащ юрист и адвокат

7.7. Посредничество – предоставяне на информация и оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.;

8. Услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи от общността

8.1. Организиране и провеждане на програми/ занимания за свободното време, клубове по интереси, ателиета, групови дейности, които целят осмисляне на свободното време; овладяване на нови знания и социални умения за живот; развитие на навиците за учене и обучение

9. Други услуги

9.1. Подкрепа и социализация на деца на улицата

9.2. Подготовка на деца за изслушване в съда