Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

IMG_7260.JPGНа 17 и 18 септември беше проведено въвеждащо обучение за специалисти от помагащите професии при прилагане на подхода Резилианс. Обучението бе проведено в изпълнение на проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проекта се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” по договор за безвъзмездно финансиране № 289 от 18.05.2015 г. Участие в обучението взеха представители на социалните служби от Регион Силистра, инспектори от Детска педагогическа стая, социални работници. Водещ на обучението беше Спаска Михайлова – Председател на Сдружение «Нов път», Хайредин.

Основната насока на обучението беше запознаване на участниците с метода «Резилианс», подходи и начини на неговото приложение в практиката при предоставяне на социални услуги. Обучението премина основно в две части - теоретична и интерактивна. В теоретичната част на обучението участниците бяха запознати с основната цел на подхода и принципи на работа. В интерактивната част имаха възможността да споделят и разиграят конкретни казуси от практиката през подхода Резилианс, както и да разискват нови моменти в конкретната работа с лицата.

През месец Октомври 2015 г. предстои провеждането на надграждащи обучения по прилагане на подхода Резилианс, в рамките на което ще бъде наблегнато на доброто отношение/третиране при предоставяне на социални услуги и значението на екипа от специалисти.

В рамките на проекта бе създаден Подкрепящ център «Резилианс» и Преходна къща «Резилианс», която вече приюти своите първи клиенти.