Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

В Силистра продължава пряката работа с клиенти на ЖС „Екатерина Каравелова“ по проекта „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”.
В т.нар.  специализирани програми са включени 20 човека, от които само един не е задължен по силата на съдебна заповед за защита, тъй като се е самозаявил. Лицето е осъзнало проблема, поради което е пожелало да промени отношенията със своя партньор. За целта чрез услугата използва алтернативни ненасилнически методи за справяне с конфликти. 
В програми за възстановяване са включени 39 души, обект на насилие, като 37 от тях са регистрирани случаи от 2015 г.; само двама са ползвали Центъра и през миналата година. До Районен съд Силистра са подготвени 17 молби за защита, 10 са издадените заповеди за незабавна защита и т.н.
 
Разработена е Програма с информация за домашното насилие и неговите характеристики, добри и лоши практики, възможности и недостатъци на съществуващото законодателство, препоръки за взаимодействие с доставчици на услуги и институции, имащи отношение към проблема и др. Тя е насочена към органите на съдебната власт и на Министерството на вътрешните работи.
Програмата е утвърдена на заседание на Експертния регионален съвет и цели да постигне навременна и адекватна защита на пострадалите, както още ефективност и качество на защитата. Предстоят три семинара с представители на съда и МВР в общините Силистра, Тутракан и Дулово. Програмата. 
Експертният регионален съвет по проблемите на домашното насилие е осъществил и други дейности.  Проведено е проучване на територията на Регион Силистра сред съда, прокуратурата, полицията, общините, дирекциите за социално подпомагане и неправителствения сектор, резултатите от което са визуализирани в мониторингов доклад. На базата на него е направен анализ на предоставяните услуги за жертви и извършители на домашно насилие на територията на регион Силистра.
Реализирана е Програма за ранна превенция с работа по училища. Дейността по нея включва няколко изнесени интерактивни уроци в общините Алфатар, Ситово и Кайнарджа в часовете на класния ръководител и/или извънкласни часове по темата агресия и насилие. Предстои провеждането им в общините Дулово, Тутракан, Силистра и Главиница. 
Дейности са предвидени и по системата „на терен“ по Програмата за работа сред общности. По темата за домашно насилие предстои да се проведат 7 информационно-разяснителни срещи сред рискови общности в населени места от седемте общини на област Силистра. Първата от тях е предвидена за 14.08.2015 г. в община Силистра.
Йордан Георгиев