Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Женско сдружение „Екатерина Каравелова” - Силистра в партньорство с Великотърновски университет извършва изследване за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола в България. Инициативата се реализира по проект № ACF/817Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.” финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

През 2022 г. студенти от цялата страна събират емперични данни за насилието във всички 28 области на страната. Те ще бъдат обработени и ще послужат за измерване на нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие.

В 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор вече се реализира изследване, чрез пряк контакт с хората използвайки метода на фокус – групите, на полово-ролевите стереотипи и взаимоотношенията в българското семейство към момента. Част от суровите резултати сочат:

  • Обастен град в централна България: Участниците в изследването приемат като най-съществени разлики в разбирането за семейството преди и сега девалвацията на ценностната система, стресът, липсата на комуникация, усещането за безнаказаност и новите технологии. Основните фактори, провокиращи насилие според участниците са финансови, зависимости, наблюдавано насилие като агресор и жертва, ревност, желание за надмощие, липса на комуникация, липса на образование, липса на възпитание, безпаричие, психопатна личностова структура, нарцистично поведение.
  • Малко населено място в един от най – бедните райони на страната:

Според участниците разликите в разбирането за семейството от преди и сега са в отрицателна посока, тъй като „през годините имаше срам сега липсва”. Нивото на развитие на родителите е ниско, супер горделиви са и имат изисквания. Децата са по-агресивни, имат „свободия” и по-голяма власт. Образованието не е критерий за възпитание. Децата нямат уважение към нищо. Между поколенията е имало респект, сега го няма, авторитета на родителя „увисва”. Структурата на семейството сега е различна – неясна и разчупена. Жената има повече отговорности, мъжете често са безработни. Имат по-ниско самочувствие, често обаче им е удобна тази роля.

Основните фактори, провокиращи насилие според участниците са свързани с възпитанието. Мъжът често агресира поради непълноценност и поради традиция. Има и „тиха“ агресия, прилагана по – често от жените към мъжете. Докато при физическата агресия има видими резултати, „при тихата резултата е в кръчмата“...

        Изследванията ще приключат през есента на 2022 г., като до началото на следващата година се предвижда техния анализ и публикуването им в два наръчника. Предстои още провеждане на международна научна конференция за по-широко обсъждане на проблемите свързани с насилието основано на пола и равенството по отношение на пола, Работна среща в Европейския парламент и Работни срещи в Българския парламент, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.