Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1

Проект:Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”

Договор:ACF/817

Период на реализация на проекта: 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г.

Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.

Бенефициент:     Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра

Партньор по проекта: Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”

Размер на общо допустимото безвъзмездно финансиране: 85162,00 евро

Основна цел на проекта: Провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. След приключването на проекта в дългосрочен план се целят законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие/насилието, основано на пола.

Основни целеви групи: Политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

Реализирани дейности: В ход е провеждането на Теоретично изследване за историческото развитие на общите и локални особености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Партньора по проект – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, сформира експертен екип (колегиум) от трима учени, специализирани в областта на етнопсихологията, социалната психология и психологията на развитието, който извършва теоретичния анализ, чрез проучване на наличната етнографска, психологическа и историческа литература. Екипа изследва социалните роли на жената, мъжа и детето в контекста на семейството. В края на ноември 2021 г. се предвижда резултатите от изследването да бъдат описани в монография. Същата ще бъде отпечатана и предоставена на университетите и библиотеките в страната. Неин електронен вариант ще бъде публикуван за свободен достъп в интернет страниците на Великотърновския университет и Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Предвижда се изследването да

бъде включено в учебната програма по Етнопсихология на Великотърновски университет.

На база теоретичния анализ ще се изготви и „Хронологична карта на българското семейство“, която ще дава информация за историческото му развитие в районите на България. Тя ще послужи за определяне на 14 области с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които през 2022 г. ще се проведе качествено изследване за полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството.