Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад 2016г.

 I. Реализирани проекти:

1.“Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие”– цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра –85000,00 лв.

3.«Център за обществена подкрепа»- предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра –57 300,00 лв.

4. «Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра» - цели да подпомогне лица, обект на домашно насилие, чрез включването им в програми за възстановяване и работа по специализирани програми с извършители на домашно насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието – 4948,87 лв.

5. «Резилианс – умението да преодоляваме трудности» - цели дългосрочно подпомагане на лица, обект на насилие и трафик на хора, чрез прилагане на подхода резилианс. Финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 9552,47 лв

6. Проект „Избери да помагаш” – изграждане на навес в Кризисен център- Силистра – 1600,09 лв.

7.Проект Изпълнение на държавната политика  по проблема «домашно насилие» чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра – 5904,00 лв

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

Стопанска дейност – 42487,14 лв.

Дарения – 3022,26 лв.

Набрани средства от блготворителна изложба – базар за изграждане на детски кът в Кризисен център – 1150,00 лв.

III. Финансов резултат

Финансовия резултат за 2016 г. е 0 лева