Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад 2015г.

 I.  Реализирани проекти:

1. “Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 82510,00 лв.

2. „Подпомагане дейността на Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури допълващи средства за предоставяне на комплекса от услуги на жени и деца, жертва на насилие и трафик. Финансиран от ОАК – 8500,00 лв.

3. «Център за обществена подкрепа» - предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 57 300,00 лв.

4.  «Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра» - цели да подпомогне лица, обект на домашно насилие, чрез включването им в програми за възстановяване и работа по специализирани програми с извършители на домашно насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието – 16575,00 лв.

5. «Резилианс – умението да преодоляваме трудности» - цели дългосрочно подпомагане на лица, обект на насилие и трафик на хора, чрез прилагане на подхода резилианс. Финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 36633,00 лв

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

Стопанска дейност – 8290,00 лв.

Дарения – 7481,00 лв.

Членски внос – 900,00 лв.

III. Финансов резултат

Финансовия резултат за 2015 г. е 0 лева