Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelovaИзмина още един месец от започналия на 15 юли т.г. 4-месечен проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, който Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, осъществява по договор №93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита,възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие.

Как: чрез своевременно предоставяне на качествени услуги при решаване на възникнал проблем в семейството. По същия начин се работи и с извършителите на домашно насилие с оглед предотвратяване на рецидивите им в това отношение. През изтеклия месец е обърнато професионално внимание с консултации на 13 пострадали от домашно насилие и на четирима извършители.

В проекта е заложена и в частност темата „Повишаване чувствителността на подрастващи – ученици в 9-и до 12-и клас в средни училища в област Силистра, която също е в контекста на проблема „домашно насилие”. Как: чрез разработка и провеждане в училища от областта на програма за превенция и защита. В това отношение през м. октомври т.г. завършва работата с младежи от горния курс на обучение в средни училища (по проекта става дума за стотина ученици и за петнадесетина учители) със семинари в училища, с учители и педагогически съветници.

Подобна среща ще има и със съдействие на Областна администрация Силистра, която е съучредител преди няколко години на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие. На нея ще бъдат споделени добри практики. Работата с подрастващите и с техните преподаватели в училище е предпоставка за превенция на домашното насилие.

Проведено през 2022 г. изследване на организацията сочи, че само за 2021 г. са регистрирани над 60 фатални случаи в хипотезата на домашно насилие, а броят на децата – жертва на насилие, нараства с 10% през последните три години. Всички изследвания, реализирани от сдружението през тригодишния период могат да бъдат изтеглени от меню „библиотека“) в сайта на организацията:: www.ekaravelova.org.

Logo ekaravelova

Проект "ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ – СИЛИСТРА, 2023г." се реализира от Женско сдружение "Екатерина Каравелова - Силистра. Финансиран е от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието на Република България по Договор № 93-00-77/14.07.2023 г.

Краткосрочни цели:

1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги;

2. Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие;

3. Повишаване чувствителността на подрастващите (ученици в 9-ти до 12-ти клас) по проблема „домашно насилие”, чрез разработване и внедряване в училищата на програма за превенция и защита.

Дългосрочни цели:

 • Превенция на домашното насилие в област Силистра, чрез ефективно прилагане на ЗЗДН и изпълнение на годишната Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.
 • Промяна на нагласите и нетърпимост към домашното насилие

Период на реализация: 15.07.2023 – 14.11.2023 г.

Максимално допустимо финансиране: 20000 лв.

Основни дейности:

 1. Предоставяне на услуги в ЦКПДН - работа по програми в изпълнение на чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗЗДН, във вр. с чл. 6, ал. 7, т. 2 «а» и «б» и т. 4 от ЗЗДН
 2. Разработване и въвеждане на учебна програма в училища от област Силистра, насочена към противодействие и превенция на домашното насилие сред ученици от горен гимназиален курс (9-12 клас)
 3. Дейности по информираност и публичност

Очаквани резултати:

 1. Подобрено качество на живот на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие
 2. Разработена и въведена учебна програма в 5 училища от Област Силистра в изпълнение на чл. 6, ал. 7, т. 1 «а» от ЗЗДН
 3. Повишаване информираността на учители и ученици по темата домашно насилие като предпоставка за превенция на насилието
 4. Създаване на предпоставки за превенция на домашното насилие и неговото ограничаване
 5. Информираност на обществеността за проблема «домашно насилие» и публичност на реализираните дейности

ACF II Call END EN1Разработен е сборник с научни доклади, представени в рамките на проведената през м. Април 2023 г. във Велико Търново научна конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“. Същата е реализирана по проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът се изпълнява от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“.

Основното заключение от конференцията е свързано с убедеността, че домашно насилие има и вероятно няма да изчезне напълно, но то трябва да бъде в поносими граници. Необходимо е да се засили гражданската нетърпимост спрямо него, да се създадат адекватни нормативни документи и координационен център със статистически данни, както и с превантивни мерки, обхващащи образователната, социалната и правоохранителната дейност в България. Друг основен извод е, че възпитателните и социализиращите модели следва да бъдат такива, че да не се допускат прояви на насилие в обществото, да се променят традиционните степреотипи и нагласи към насилието, да се повиши обществената сензитивност в посока на нетърпимост спрямо извършителите на домашното насилие и адекватни мерки спрямо жертвите.

Един от докладите („Философски аспекти на домашното насилие“, гл. ас. Д-р Ива Шишкова) дава идеи за това, как медиите могат да помогнат за справянето с домашното насилие. Ето някои от тях:

1.Образование и осведоменост:

 • * Осигуряване на точна информация: Медиите могат да образоват обществеността относно различните форми на домашно насилие, разпространението му и въздействието върху хората и обществото. Насърчаване на разбирането на динамиката на злоупотребата, включително дисбаланс на властта, тактики за контрол и цикъл на насилие.
 • * Предизвикване на стереотипите: Медиите могат да предизвикат вредните полови стереотипи и да популяризират здрави модели на взаимоотношения, за да противодействат на нормализирането на насилието. Изобразяването на разнообразна и ненасилствена динамика на взаимоотношенията може да помогне за прекъсване на цикъла на насилието.
 • * Повишаване на осведомеността за наличните ресурси: Медиите могат да разпространяват информация за линии за помощ, услуги за поддръжка и ресурси на общността за пострадали/жертви, като им предоставят информация за това къде да потърсят помощ и подкрепа.

2. Отговорно съобщаване:

 • * Точно отразяване: Медийните организации трябва да информират точно за случаите на домашно насилие, като избягват обвиняването на жертвите и сензациите. Отговорното информиране може да помогне за изместване на фокуса от проверката на жертвите към отговорността на извършителите и необходимостта от промяна в обществото.
 • * Повишаване чувствителността на езика и визуалните материали: Медиите трябва да използват чувствителен и неексплоататорски език и визуални материали, когато съобщават за домашно насилие.
 • * Да избягват да романтизират или омаловажават насилието, тъй като то може да увековечи вредни стереотипи и погрешни схващания.
 • * Защита на поверителността: трябва да осигурят защита на самоличността на пострадалите от домашно насилие и да поддържат тяхната поверителност, когато докладват за конкретни случаи. Това помага за предотвратяване на по-нататъшна виктимизация и гарантира тяхната безопасност.

3. Сътрудничество и партньорства:

 • * Сътрудничество с експерти и организации: Медиите могат да работят в партньорство с експерти по домашно насилие, организации и групи за застъпничество, за да разработят точно и завладяващо съдържание. Това сътрудничество може да гарантира, че медийните информации са в съответствие с най-добрите практики и се справят със сложните реалности на домашното насилие.
 • * Представяне истории на потърпевши и оцелели: Споделянето на техните истории може да хуманизира проблема и да повиши осведомеността за преживяванията и предизвикателствата, пред които са изправени засегнатите от домашно насилие. * Предоставяйки платформа за споделяне на техните разкази, медиите могат да помогнат за прекъсване на мълчанието и намаляване на стигмата.

4. Насърчаване на превенцията и интервенцията:

 • * Подчертаване усилията за превенция: Медиите могат да покажат програми за превенция, инициативи и истории за успех, насочени към справяне с домашното насилие. Подчертаването на положителното въздействие на усилията за превенция може да вдъхнови другите и да създаде импулс за промяна.
 • * Насърчаване на участието на общността: Медиите могат да насърчат участието и ангажираността на общността чрез насърчаване на местни инициативи, възможности за доброволци и събития, свързани с превенцията и намесата на домашното насилие.
 • * Улесняване на публични дискусии: Медийните платформи могат да създават пространства за публични дискусии относно домашното насилие, като хостват панелни дискусии, интервюта и дебати с участието на експерти, пострадали и лидери на общността. Тези разговори могат да предизвикат обществените норми, да генерират съпричастност и да насърчават колективната отговорност.

5. Медийна етика и обучение:

 • * Етични насоки: Медийните организации трябва да разработят и да се придържат към етични насоки, които се отнасят до поднасянето и изобразяването на домашно насилие. Тези насоки могат да осигурят отговорна журналистика, да сведат до минимум вредата и да насърчат чувствителността.
 • * Обучение на журналисти: Осигуряването на журналисти и медийни професионалисти обучение относно домашното насилие; репортажи, информиращи за травми; изтъкване на етични съображения. Това обучение може да им даде знания и умения, необходими за отговорно разглеждане на чувствителни теми.
 • * Влияние и обхват: Като използват своето влияние и обхват, медиите могат да допринесат значително за справяне с домашното насилие чрез оформяне на обществените нагласи, предизвикване на норми и насърчаване на култура на уважение и ненасилие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

ACF II Call END EN1В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, в началото на м. юни 2023 г. бе реализирано посещение в Европейския парламент. Целта на посещението бе провеждането на работна среща в Европейския парламент с комисия по правата на жените и равенството между половете (FEMM).

Предварителното проучване посочи, че в Комисията FEMM няма представителство на България, поради което не бе постигнато организирането на пряка среща. Това наложи изготвянето и изпращането по електронен път до членовете на комисията на писмо с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, както и конкретни предложения насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво, които да станат задължителни/препоръчителни за страните членки и в частност за България, касаещи дейности по:

 • превенция на насилието, чрез:

       *   работа в училищна и академична среда; обучения на специалисти от подкрепящите професии (полицаи, лекари, социални работници, психолози, адвокати, представители на съдебната власт);

        *   провеждане на информационни и застъпнически кампании за промяна на нагласите и стереотипите, свързани с толериране на насилието;

          *    създаване на училища за родители;

       *      мерки за противодействие на хибридната война водена срещу правата на жените и децата (дезинформацията и троловете); създаване на специализирана интернет страница на европейско ниво за сигнали, предложения и препоръки, касаещи превенцията и борбата с домашното насилие и насилието, основано на пола.

 • подкрепа на пострадали и работа с извършители на насилие

-           политики, насочени към изграждане на мрежа от консултативни центрове, които да работят по специализирани програми с извършители и по програми за възстановяване с пострадали от домашно насилие;

-           дейности по обезпечаване функционирането на тези центрове и обучение на екипи за работа.

 • законодателни промени насочени към ограничаване на насилието и стимулиране на борбата с него – промени както в законодателството, касаещо конкретния проблем и наказателно правните институти, регламентиращи санкции при извършване на домашно насилие, така и законодателни промени, целящи подкрепа за пострадали и извършители (да преустановят насилието) – здравеопазване, образование, социална политика, включително подкрепа за бизнеса, подпомагащ пострадали от домашно насилие.

Осъществени бяха контакти с българските евродепутати които заявиха желание и готовност за среща с представители на екипа, работил по проекта:

 1. Радан Кънев (Европейската народна партия (християндемократи); Национална партия: Демократи за силна България) - заместник председател на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и член на Комисията по заетост и социални въпроси към Европейският парламент;
 2. Елена Йончева (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент; Национална партия: Българска социалистическа партия) – член на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и заместник председател на комисията по външните работи;
 3. Илхан Кючюк (група „Renew Europe“; Национална партия: Движение за права и свободи) – заместник председател на комисията по правни въпроси.

Сформирана бе делегация от 6 човека пряко участвали в изпълнение на дейностите по проекта, която посети гр. Брюксел в периода 04-07.06.2023 г. и на 06.06.2023 г. бяха осъществени срещи с тримата евродепутати от българската квота. В рамките на тези срещи екипа представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика в Европейския съюз и България за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. На депутатите бе предоставена проект на декларация, с която да заявят своята готовност за работа в насока формиране на политики на Европейско и национално ниво за ограничаване на домашното насилие и насилието основано на пола, чрез провеждане на политики за превенция на насилието, подкрепа за пострадали, работа с извършители и законодателни промени насочени към ограничаване на насилието и стимулиране на борбата с него.

Предстои до края на 2023 г. провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Брюксел 06.06.2023 1Брюксел 06.06.2023

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, на 21 април 2023 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведе научно - практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“. Събитието се организира от ВТУ – партньор на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е бенефициент по проекта. В рамките на събитието бяха представени изследвания и добри практики за превенция и интервенция, насочени към справяне с проблема „домашно насилие“, като предстои представените доклади да бъдат публикувани в сборник, посветен на конференцията.

Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Тези изследвания са насочени от своя страна към политици на национално и европейско ниво и университетски институции, които в дългосрочен план да доведат до законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола.

До момента са проведени три изследвания на база които са издадени три документа:

-   Монография „Изследване на етнопхсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола“;

-      Наръчник „Ние сме с Вас“, насочен към професионалисти работещи по проблема „домашно насилие“;

-    Наръчник „Публични политики спрямо полово – ролевите стериотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство“, насочен към политици и представители на изпълнителната власт.

Тези документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org (меню „библиотека“).

Анализа от изследванията сочи, че насилието е проблем, който следва да бъде разглеждан сериозно. Необходимо е политическите фигури в България да заострят вниманието си и да предприемат промени в сферата на образователната система, социалната политика, законодателна и изпълнителна власти. Тъй като генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие (останалите видове - психическо, емоционално, икономическо и сексуално се подценяват), много важна част от дейностите на държавата ни по предотвратяване на феномена домашно насилие трябва да бъде насочена към неговата превенция.

Като особено важна препоръка към политиците изследователите фокусират необходимостта от политическо говорене изчистено от езика на омразата и провокациите, базирани на полов признак, или представляващи толериране на насилието, тъй като политиците са тези, чиито идеологии създават нормите и разбиранията относно света, държавата, хората, отношенията между тях и т.н.

В началото на м. юни 2023 г. предстои посещение в Европейският парламент и среща с комисията по правата на жените FEEM. В рамките на предвидените срещи отвъд представянето на резултатите от проекта, се цели формирането на конкретни предложения, които касаят образованието и социалната политика в Европейския съюз и България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.