Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Визия

Общество с равни граждански и социални права на всички нива - право на труд, на образование, професионална кариера, участие в управлението.

Мисия

Женско дсружение “Екатерина Каравелова” работи за осигуряване на равни права на всички нива, личностна и професионална реализация на жените и защита правата на човека, чрез предоставяне на социални услуги, консултации /юридически, психологически, социални, здравни/, образователни и превантивни дейности, провеждане на медийни кампании и обществени обсъждания за повишаване вниманието на обществеността към проблемите на жените и децата.

Ценности

Коректност
Съпричастност
Равнопоставеност
Екипност
Професионализъм 
Комуникативни връзки
Позитивно отношение на институции и партньори

Структура

Общо събрание - взема решения, относно дейността на Сдружението; 

Управителен съвет - осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание 

Председател - ръководи и организира изпълнението на приетите решения 

Административен сътрудник - осигурява организационно, технически и финансово обслужване на основната дейност на Сдружението - оказване на емоционална подкрепа и настаняване в център за жени, преживели домашно насилие и техните деца. 

Юрист - предоставя юридически консултации на клиентите на Сдружението 

Психолог - предоставя психологическа и експертна помощ на клиентите на Сдружението 

Социални работници - обслужват горещия телефон, провеждат първоначално интервю, работят по конкретни случаи. 

Екип за разработване и управление на финансирани проекти - обработва информация от донорски организации, подходящи за финансиране дейността на Сдружението, подготвя проекти към тях и управлява дейностите на финансирани проекти 

Доброволци - подпомагат Екипа за разработване и управление на финансирани проекти

Приоритети за развитие

Организацията ще съсредоточи своята дейност за популяризиране гражданските и социални права на жените – право на труд, образование, професионална реализация, участие в управлението, чрез:
Създаване на социално предприятие за подпомагане и трудова реализация клиентите на организацията. 
Провеждане на разяснителни кампании
Обучителни и информационни дейности
Предоставяне на социални услуги на жени и техните деца
Разширяване на целевата група – работа с хора в пенсионна възраст

Организацията разполага със специалисти и добре обучен персонал, за оказване на емоционална подкрепа и подслон на жени, преживели домашно насилие и техните деца. Това е предпоставка за реализиране на стратегическите и цели. Необходимо е да бъде осигурена възможност за устойчиво финансиране, тъй като липсата на финансов ресурс може да се окаже сериозна трудност за дейността. Предоставянето на социални услуги не води до акумулиране на средства. Екипът преценява, че чрез създаване на социално предприятие, с предмет на дейност: почистване на домове, офиси и търговски обекти, може да осигури социална подкрепа и трудова реализация на клиентите, потърсили помощ от центъра към организацията. В гр.Силистра има само една фирма, която извършва тези услуги и тя не е в състояние да обслужи всички потенциални клиенти.

Дългосрочни цели:

Съвместна дейност с организации от национални и международни мрежи за законови промени, осигуряващи провеждането на политика за равнопоставеност на всички нива

Разширяване дейността на организацията на територията на областта – превантивна и обучителна дейност - издаване на информационни материали, специализирана литература, разпространение чрез социалните партньори

Осигуряване на устойчиво финансиране – придобиване на опит в реализиране на подходящи за организацията форми за набиране на средства

Разширяване дейността на Център „Ета” – организиране на обучителни, квалификационни и преквалификационни курсове, създаване на социално предприятие