Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

 I.  Реализирани проекти:
1. “Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансирана се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 82510,00 лв.
2. „Подпомагане дейността на Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури допълващи средства за предоставяне на комплекса от услуги на жени и деца, жертва на насилие и трафик. Финансиран от Алианс за защита срещу домашно насилие – 6539,00 лв.
3. «Център за обществена подкрепа» - предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансиран се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра - 57475,00 лв.
4.  «Разширяване и надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие, чрез мобилна услуга в общините на Област Силистра и обучения на професионални групи» - цели да подпомогне лица, обект на домашно насилие, чрез включването им в програми за възстановяване и работа по специализирани програми с извършители на домашно насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието – 36059,00 лв.
II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:
1. Членски внос - 900,00  лв.
2. Стопанска дейност – 4722,00 лв.
3. Дарение – 1450,00 лв.