Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад 2012 г.

 I.  Реализирани проекти:

1. “Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансирана се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 70 495,30 лв.

2. „Подпомагане дейността на Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури допълващи средства за предоставяне на комплекса от услуги на жени и деца, жертва на насилие и трафик. Финансиран от Алианс за защита от насилие основано на пола – 6027,55 лв.

3. «Център за обществена подкрепа» - предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансиран се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 40 040,34 лв.

4.  «Център за консултиране и превенция на домашно насилие» - цели да подпомогне лица, обект на домашно насилие, чрез включването им в програми за възстановяване и работа по специализирани програми с извършители на домашно насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието –11 200,00 лв.

5. «Грижа за хората от община Кайнарджа, чрез предоставяне на социалната услуга «Домашен помощник»» - цели да предостави услуги в домашна среда на самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания на теритарията на община Кайнарджа. Финансиран от Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси» - 77 681,41 лв.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

1. Стопанска дейност – 4350,00 лв.

III. Финансов резултат

Финансовия резултат за 2012 г. е 2350,23 лева