Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

На 06.07.2015 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, гр. Силистра, се състоя пресконференция, организирана от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» по проект «Резилианс – умението да преодоляваме трудности», финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В събитието се включиха г-жа Светлана Ангелова - Заместник председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България, г-жа Мария Димитрова - Председател на Общински съвет Силистра, г-жа Денка Михайлова - Заместник кмет на Община Силистра, представители на местните и регионални медии, социалните служби, гости.

В период 02-04.07.2015 г. бе проведено обучение на екипа по проект „Резилианс- умението да преодоляваме трудности”  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен. Водещи на обучението бяха Венета Славчева – Управител на КСУПС Шумен, Нели Александрова и Диана Нинчева – служители в КСУПС Шумен.
Основната насока на обучението беше запознаване на участниците с метода «Резилианс», подходи и начини на неговото приложение в практиката при предоставяне на социални услуги. Провеждането на обучението от специалисти, прилагащи метода в своята практика, се наложи и като необходимост от оказване на методическа подкрепа на специалистите и управляващият екип, които са пряко ангажирани с проекта.

IMG 20150519 141552

ПРОЕКТ «НАДГРАЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА»

През месец Май 2015 г. бяха проведени две срещи по темата домашно насилие в училищата в общините Кайнарджа и Ситово. Те са част от предвидените по проект дейности, насочени към ранна превенция на насилието, чрез работа в училищна среда.

Първата от срещите бе реализирана на 12 май 2015 г. в основното училището в с. Кайнарджа, а втората на 19 май 2015 г. в ОУ "Отец Паисий" - с. Добротица, община Ситово. Децата от двете общини са участници в инициативата „Полицейска академия“. Реализирането на тези инициативи се осъществи с подкрепата на полицейски инспектор Теодор Гърдев и Началника на полицейския участък в община Ситово - Валентин Димитров. Важна част от обучението на децата бяха интерактивните игри и методи използвани в хода на работа, поради което срещите бяха водени от психолозите на Център за консултиране и превенция на домашно насилие – Катрин Данчева, Кризисен център – Катя Колева и Център за обществена подкрепа – Елка Йорданова. Участие в обученията взеха още юриста и социалния работник към Център за консултиране и превенция на домашното насилие в Силистра.

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, продължава пряката работа с клиенти през месец юни 2015 г.
От началото на годината до момента 35 лица, пострадали от насилие са потърсили подкрепа в Центъра. 22 от тях са насочени от полицията, а двама от Дирекциите „социално подпомагане” – Силистра и Тутракан. За същия период екипа на центъра работи по 18 случая на лица, извършители на насилие, 17 от които насочени за включване в специализирани програми със съдебна заповед и 1 лице, което доброволно е заявило участието си в тях. 
До февруари 2016 г. предстои провеждането и на други дейности по проекта, насочени към превенция, чрез работа в училищна среда, кампания сред рискови общности, информационни дейности, насочени към обществеността в 16 – те международни дни срещу насилието над жени и др. Предвидено е и обучение за професионалисти, имащи пряк ангажимент по прилагането на Закона за защита от домашно насилие.
 

logo 350Проектът „Резилианс – умението да преодоляваме трудности” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Договор № 289/18.05.2015г.

 

Проект: «Резилианс – умението да преодоляваме трудности»

          От 18.05.2015 г. стартира нов проект на  Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра. Проекта е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Периода на реализация на проекта е 18.05.2015 – 17.02.2016 г., а максимално допустимото финансиране е в размер на 34820.50 евро. Проекта е насочен към разширяване кръга на предоставяните услуги в регион Силистра за подобряване благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Целта на проекта е да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата ни, който да осигури възможности за по-успешна социализация на жертвите на насилие.