Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, в началото на м. юни 2023 г. бе реализирано посещение в Европейския парламент. Целта на посещението бе провеждането на работна среща в Европейския парламент с комисия по правата на жените и равенството между половете (FEMM).

Предварителното проучване посочи, че в Комисията FEMM няма представителство на България, поради което не бе постигнато организирането на пряка среща. Това наложи изготвянето и изпращането по електронен път до членовете на комисията на писмо с информация за проекта и резултатите от проведените изследвания, както и конкретни предложения насочени към надграждане политиките и програмите на Европейско ниво, които да станат задължителни/препоръчителни за страните членки и в частност за България, касаещи дейности по:

  • превенция на насилието, чрез:

       *   работа в училищна и академична среда; обучения на специалисти от подкрепящите професии (полицаи, лекари, социални работници, психолози, адвокати, представители на съдебната власт);

        *   провеждане на информационни и застъпнически кампании за промяна на нагласите и стереотипите, свързани с толериране на насилието;

          *    създаване на училища за родители;

       *      мерки за противодействие на хибридната война водена срещу правата на жените и децата (дезинформацията и троловете); създаване на специализирана интернет страница на европейско ниво за сигнали, предложения и препоръки, касаещи превенцията и борбата с домашното насилие и насилието, основано на пола.

  • подкрепа на пострадали и работа с извършители на насилие

-           политики, насочени към изграждане на мрежа от консултативни центрове, които да работят по специализирани програми с извършители и по програми за възстановяване с пострадали от домашно насилие;

-           дейности по обезпечаване функционирането на тези центрове и обучение на екипи за работа.

  • законодателни промени насочени към ограничаване на насилието и стимулиране на борбата с него – промени както в законодателството, касаещо конкретния проблем и наказателно правните институти, регламентиращи санкции при извършване на домашно насилие, така и законодателни промени, целящи подкрепа за пострадали и извършители (да преустановят насилието) – здравеопазване, образование, социална политика, включително подкрепа за бизнеса, подпомагащ пострадали от домашно насилие.

Осъществени бяха контакти с българските евродепутати които заявиха желание и готовност за среща с представители на екипа, работил по проекта:

  1. Радан Кънев (Европейската народна партия (християндемократи); Национална партия: Демократи за силна България) - заместник председател на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и член на Комисията по заетост и социални въпроси към Европейският парламент;
  2. Елена Йончева (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент; Национална партия: Българска социалистическа партия) – член на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и заместник председател на комисията по външните работи;
  3. Илхан Кючюк (група „Renew Europe“; Национална партия: Движение за права и свободи) – заместник председател на комисията по правни въпроси.

Сформирана бе делегация от 6 човека пряко участвали в изпълнение на дейностите по проекта, която посети гр. Брюксел в периода 04-07.06.2023 г. и на 06.06.2023 г. бяха осъществени срещи с тримата евродепутати от българската квота. В рамките на тези срещи екипа представи резултатите по проекта и направи предложения за промяна в образователната и социалната политика в Европейския съюз и България за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. На депутатите бе предоставена проект на декларация, с която да заявят своята готовност за работа в насока формиране на политики на Европейско и национално ниво за ограничаване на домашното насилие и насилието основано на пола, чрез провеждане на политики за превенция на насилието, подкрепа за пострадали, работа с извършители и законодателни промени насочени към ограничаване на насилието и стимулиране на борбата с него.

Предстои до края на 2023 г. провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Брюксел 06.06.2023 1Брюксел 06.06.2023