Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

16days 1По случай 25 ноември, обявен от ООН за международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, НИЕ – организациите от Алианс за защита от насилие основано на пола призоваваме властимащите, власттърсещите и цялата общественост в България да обединим усилията си за преодоляване на пречките пред достъпа до правосъдие и безнаказаността на насилието над жените и момичетата. В този ден трябва да припомним с тревога и загриженост, че по данни на Висшия съдебен съвет за последните пет години над 3000 са делата годишно, постъпили, разгледани и приключени на първа инстанция по Закона за защита от домашното насилие в районните съдилища. Много други жертви не са успели да потърсят помощ и закрила и не са имали достъп до правосъдие за физическо, психическо, сексуално, икономическо насилие, както и за дискриминация в интернет пространството.

           България е приела международните и регионални стандарти за правата на жените и през октомври 2022 г. отбеляза своята 40 годишнина от присъединяването ни към Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените (CEDAW). В своята Обща препоръка № 33[1] Комитетът на ООН по премахването на дискриминацията спрямо жените и достъпа до правосъдие, справедливост на съдебния процес, по-ефективни мерки за защита на постарадалите. Препоръката изисква от държавите да създадат благоприятна среда за жените да търсят правата си, да съобщават за престъпления и да участват в съдебни процеси, като същевременно предотвратяват различни форми на отмъщение срещу тях.Международните и регионалните стандарти за правата на жените са предназначени да позволят достъп до правосъдие на жените и момичетата, възможностда се ориентират по-добре в съдебните системи, без да бъдат дискредитирани, дискриминирани или изправени пред непреодолими административни, социално-икономически или други бариери – и за увеличаване отговорността на извършителите.

Все още съществуващите негативни стереотипи, липсата на достатъчна институционална подкрепа и силна законова гаранция у нас подкопават започналите усилия на национално ниво и са причина за по-ниската степен на наказателно преследване или отпадане на дела от наказателноправната система. Жертвите не получават навременна защита и подкрепа по време на фазата на разследването и по време на съдебното производство, което има пряко отношение към възможността жените и момичетата да бъдат защитени от закона. Координацията в съдебната система и извън нея с останалите органи и институции и ресурсите на правоприлагащите агенции са недостатъчни.

В страната ни, както и по света жените и момичетатасе сблъскват с множество форми на дискриминация – това се отнася за жените-мигранти, жени от национални и/или етнически малцинства, жени с увреждания, възрастни жени, жени със зависимости – всички те са изложени на повишен риск от маргинализация в рамките на съдебните системи поради устойчивите предразсъдъци, комуникационни или административни бариери.

От наша страна Алиансът за защита от насилие основано на пола като най-голямата мрежа от 10 организации, работещи за защита на жените от насилие в България активно се застъпва за по-добра защита от насилие.

Данните на организациите от Алианса от всички градове София, Варна, Бургас, Ловеч, Русе, Силистра, Търговище, Хасково, Димитровград, Перник и Дупница за изминалата вече 2022 г. сочат следното: над 1 600 пострадали от насилие – жени, деца и мъже са потърсили помощ, 122 извършитери на насилие са били включени в програми за работа (индивидуални и групови), над 180 молби за заповеди за защита са били придвижени, заведени са 55 дела по ЗЗДН, изготвени са 126 съдебни доклада.

Алиансът бе инициатор на работната група към Министерство на правосъдието за Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (ЗИД на ЗЗДН). С всички свои действия ние подкрепяме и съдействаме за работата на институциите за справянето с проблема насилие над жени и момичета. Изключително важно и актуално е приемането на измененията и допълненията към закона, насочени към по-ефективна защита на пострадалите, гарантирането на достъпа им до правосъдие, запазването на специализираните услуги за пострадали, които в момента са в риск от преформулиране и заличаване на тази целева група. Законопроектът също така предвижда създаването на постоянно действащ специализиран орган – Национална комисия за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет, който да бъде единен координационен орган, определящ политиките и приоритетите в тази област. Заради специфичната политическа ситуация у нас и забавянето на приемането на ЗИД на ЗЗДН ежедневната ни работа и грижа за пострадалите е силно затруднена – услугите за жени, жертви на насилие основано на пола не са достатъчни, не са покрити дори всички големи областни центрове, а устойчивостта на някои от съществуващите

услуги не е гарантирана. Това оставя много незащитени пострадали, живеещи в ситуация на висок риск и системна ненаказаност.

Ние предложихме датата 29 ноември да бъде обявена от Министерски съвет за ден за възпоменание на жените и децата, убити при домашно насилие като национален ден в тяхна памет и в знак на солидарност с международните инициативи и движения срещу фемицида. Определянето на такъв ден ще представлява категорично послание от страна на държавата, че домашното насилие е форма на престъпна дейност, към която не трябва да имаме търпимост. Това ще бъде ясен сигнал към извършителите на домашно насилие, а също и към жертвите в посока окуражаването им да потърсят помощ и закрила.

В днешния ден е редно да кажем, че като национална женска мрежа ние изразяваме своята подкрепа и за движението за правата на жените в Иран и изразяваме скръбта си за убитата Махса Амини.

https://www.youtube.com/watch?v=AHM-Abu762Y

Изразяваме и нашата пацифистка позиция по отношение на войната в Украйна и апелираме за спазването на международните актове за правата на човека и международното хуманитарно право и защитата на най-уязвимите групи от войната.

25 ноември 2022 г.

Алианс за защита от насилие основано на пола и неговите членове:

Фондация „Български център за джендър изследвания“ София, Хасково

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“– Силистра

Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума“ (П.У.Л.С.) – Перник

Фондация „SOSСемейства в риск“ – Варна

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – Хасково и Димитровград

Сдружение „Асоциация Деметра“ – Бургас, София

Сдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище

Фондация „Център Отворена врата“ – София, Ловеч

Сдружение „Център Динамика“ – Русе

Сдружение „Знание, успех, промяна“ – Дупница и Благоевград


[1] https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CEDAW%2FC%2FGC%2F33&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False