Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Финансирането на дейността на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие и дейността на Експертния регионален съвет се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. 

В рамките на проекта през настоящата година до настоящия момент 40 са лицата, получили консултативни услуги, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. С тях са проведении 138 юридически консултации, 101 – със психолог и други 115 със социални специалисти.

В Силистра продължава пряката работа с клиенти на ЖС „Екатерина Каравелова“ по проекта „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”.
В т.нар.  специализирани програми са включени 20 човека, от които само един не е задължен по силата на съдебна заповед за защита, тъй като се е самозаявил. Лицето е осъзнало проблема, поради което е пожелало да промени отношенията със своя партньор. За целта чрез услугата използва алтернативни ненасилнически методи за справяне с конфликти. 
В програми за възстановяване са включени 39 души, обект на насилие, като 37 от тях са регистрирани случаи от 2015 г.; само двама са ползвали Центъра и през миналата година. До Районен съд Силистра са подготвени 17 молби за защита, 10 са издадените заповеди за незабавна защита и т.н.
 

На 06.07.2015 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, гр. Силистра, се състоя пресконференция, организирана от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» по проект «Резилианс – умението да преодоляваме трудности», финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В събитието се включиха г-жа Светлана Ангелова - Заместник председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България, г-жа Мария Димитрова - Председател на Общински съвет Силистра, г-жа Денка Михайлова - Заместник кмет на Община Силистра, представители на местните и регионални медии, социалните служби, гости.

В период 02-04.07.2015 г. бе проведено обучение на екипа по проект „Резилианс- умението да преодоляваме трудности”  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен. Водещи на обучението бяха Венета Славчева – Управител на КСУПС Шумен, Нели Александрова и Диана Нинчева – служители в КСУПС Шумен.
Основната насока на обучението беше запознаване на участниците с метода «Резилианс», подходи и начини на неговото приложение в практиката при предоставяне на социални услуги. Провеждането на обучението от специалисти, прилагащи метода в своята практика, се наложи и като необходимост от оказване на методическа подкрепа на специалистите и управляващият екип, които са пряко ангажирани с проекта.

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, продължава пряката работа с клиенти през месец юни 2015 г.
От началото на годината до момента 35 лица, пострадали от насилие са потърсили подкрепа в Центъра. 22 от тях са насочени от полицията, а двама от Дирекциите „социално подпомагане” – Силистра и Тутракан. За същия период екипа на центъра работи по 18 случая на лица, извършители на насилие, 17 от които насочени за включване в специализирани програми със съдебна заповед и 1 лице, което доброволно е заявило участието си в тях. 
До февруари 2016 г. предстои провеждането и на други дейности по проекта, насочени към превенция, чрез работа в училищна среда, кампания сред рискови общности, информационни дейности, насочени към обществеността в 16 – те международни дни срещу насилието над жени и др. Предвидено е и обучение за професионалисти, имащи пряк ангажимент по прилагането на Закона за защита от домашно насилие.