При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ПОКАНА

 

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 25.03.2022г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

Т.2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

Т.3. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;

Т.4.Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Председател на УС: Христина Георгиева

ACF II Call END EN1В периода 20.07.2021г. – 20.12.2022 г. СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра реализира проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Проектът е финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по Договор за безвъзмездно финансиране № ACF/817.

Партньор по проекта е Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново. Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

През 2021 г. по проекта бе извършено теоретично изследване на българското семейство, съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е достъпно на адрес в интернет www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Monografia_izsledvane_balgarsko_semejstvo_2021.pdf

През 2022 г. фокусът на работа по проекта е извършване на количествено и качествено изследване на полово – ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството към настоящия момент в България. На база проведеното през 2021 г. теоретично изследване вече са определени 14 области от страната с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които ще се изследват полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството. Изследването ще се проведе на принципа на фокус групите. Предвижда се за участие в тях да бъдат включени жители на малко, средно и голямо населено място, лица от различни възрастови групи и ученици от горен гимназиален курс. Ще се проведе от експерти, представители на Великотърновски университет. Паралелно се предвижда анкетно проучване (количествено изследване) във всички 28 области в страната, което ще се извърши от студенти. То ще изследва нагласите и дефицитите по отношение на домашното насилие. Със събраните количествени и качествени данни ще се изготви анализ на проблема към настоящия момент от развитие на обществото ни, който ще послужи за изработването на два броя наръчници – единия за професионалисти (образователни институции и помагащи професии), а втория насочен към различните публични личности влияещи на политиката свързана с домашното насилие и насилието основано на пола.

Предвид обстоятелството, че проблемът с насилието, основано на пола е на първо място във фокуса на равнопоставеността, е необходимо развитие на българското законодателство като превантивна и интервативна правова дейност. Предвидените по проекта анализи ще послужат за изработване на предложения за законодателни промени, свързани с предотвратяване на насилието, основано на пола и равнопоставеността в България, синхронизирани с Европейското законодателство.

ремонт Резилианс 1 След проучване на нуждите през 2021 г. Български фонд за жените организира нов Фонд за набиране на средства за превенция и борба с домашното насилие и насилието над жени и подкрепи организации, които работят с жертвите на насилие и управляват кризисни и консултативни центрове в цялата страна.

През Декември 2021 г. Сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра получи дарение от Фонда в размера на 10000 лв. Средствата ще се използват целево за ПСР тестове и медикаменти, дрехи и вещи от първа необходимост и др. Основното перо обаче в размер на 7000 лв. е предвидено за газификация на Преходна къща „Резилианс”. Разходите за нея не се покриват от делегирания бюджет на Кризисния център, който сдружението управлява. Настаняването в преходната къща се налага, когато жена – потребител на услугата Кризисен център не е успяла да си осигури квартира или собствено жилище за себе си и децата, поради липса на трудова заетост или недостатъчно заплащане на работата, която извършва. Преходната къща е обзаведена и оборудвана за поддържане на домакинство, но потребителя трябва да поема разходите за консумативи - вода и електроенергия, както и сам да се грижи за разходите за храна, почистващи препарати и други нужди. Помещенията се отопляват с радиатори, затопляни от електрически водогреен котел, а токът e промишлен. Това води до изключително големи разходи за отопление през зимния сезон, които се оказват непосилни за настанените потребителки.

С цел подобряване на битовите условия в преходната къща Сдружение „Екатерина Каравелова” инициира благотворителната кампания „Заедно сме по – добри”, в рамките на която бяха събрани близо 1500 лв. Кампанията се организира ежегодно от организацията в рамките на 16 те дни за борба с насилието над жени и домашното насилие. Средствата бяха използвани за ремонт на преходната къща и оптимизиране на енергийната и ефективност. През Януари 2022 г. ремонтът приключи, като изпълнението на строително – ремонтните дейности се реализира безвъзмездно от местна Силистренска фирма.ремонт Резилианс

znakkarvelova custom customЕкипът на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” изказва своята благодарност на всички дарители, които припознаха организация като работеща в близост до хората, нуждаещи се от подкрепа. Организация, която чрез своите действия през годините е спечелила доверие като лоялен и открит социален партньор.

С подкрепата си всички вие – граждани, фирми и организации допринасяте за подобряване благосъстоянието на деца от регион Силистра и подобряване на условията за развитие на социалната подкрепа.

Успешна Нова 2022 г.! Бъдете живи и здрави!

Предколедно през м. Декември ЖС „Е.Каравелова” получи следните дарения и финансирания:

 • * 15 таблета осигурени на организацията от фирма „Деливъри Хироу България” чрез посредничеството на Национална мрежа за децата. Таблетите са предоставени за деца от регион Силистра по предварителен списък. Ще се ползват за учебния процес. Част от таблетите вече достигнаха до своите собственици.
 • * 1 компютърна конфигурация осигурена от онлайн магазин Козелът.ком. – компютъра е предоставен на дете, ученик в 7 клас в Силистренско училище.
 • * 6 преинсталирани компютъра от силистренската фирма „Стефанов” ЕООД, за които организацията разполага с монитри, но предстои пълното им оборудване (мишка, клавиатура, камера, тонколони), преди тяхното предоставяне на нуждаещи се деца.
 • * 126 опаковки по 5 л. перилен препарат Персил, осигурени от Сдружение „Операция Плюшено мече”. Половината от предоставеното дарение е предадено на Център за обществена подкрепа – гр. Дулово, който ще подпомага своите потребители. Останалото количество ще се използва за потребители на ЦОП към сдружението и за нуждите на Кризисен център – Силистра.
 • * 37 книжки за деца, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към ЖС „Е.Каравелова” от кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!”, организирана от Национална мрежа за децата.
 • * Играчки, дрехи, обувки и лакомства за 31 деца – потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към ЖС „Е.Каравелова” от Коледната кампания на Сдружение „Операция Плюшено мече”.
 • * Козметични продукти дарени от „Лореал” с посредничеството на Алианс за защита от насилие основано на пола, които бяха предоставени на жените от екип на организацията, потребителки на услуги и социални партньори.
 • * Предоставено материално дарение от фирма ЖОАН ЕООД – 35 кв. м. ламиниран паркет и материали, необходими за неговото монтиране (изолация, первази и т.н.) – дарението е за ремонт на преходна къща „Резилианс”.
 • * Благотворителна инициатива „Заедно сме по – добри” – близо 1500 лв. – средствата ще се използват за ремонт на преходна къща „Резилианс”. Ще бъде закупен гипсокартон и метална конструкция за тавана в спалните помещения и всекидневната на къщата, с цел подобряване на изолацията. Изпълнението на строително – ремонтните дейности ще се реализира безвъзмездно от фирма Стройпроект през м. Януари 2022 г.
 • * Дарение от благотворителен базар „Книга за надеждата” (Неделчо Карагенов и приятели) - 3182,50 лв., които ще бъдат използвани за инициативи на организацията и подкрепа на потребителите на услуги.
 • * През м. Декември Сдружението получи безвъзмездно финансиране от 10000 лв. от Български фонд за жените, по – голямата част от което ще се разходва за газификация на преходна къща „Резилианс”.
 • * Предметни подаръци за екипа и потребителите на Кризисен център от Сдружение А21.
 • * Коледни лакомства от частни лица за 30 деца, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към организацията.

БЛАГОДАРИМ!

Logo ekaravelova

През месец Декември 2021 г. приключва проект „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“в периода 18.08.-17.12.2021 г. и е финансиран от държавния бюджет за Република България, чрез Министерство на правосъдието на Република България, по договор за безвъзмездно финансиране № 93-00-264/17.08.2021 г.

В рамките на проекта освен пряка работа с пострадали и извършители на домашно насилие се набляга и на превенцията. В тази връзка са издадени две помагала насочени към жертви на насилие и извършители на такова.

„АЗ НЕ СЪМ ЖЕРТВА!“ е най-новото мини ръководство за лица, пострадали от домашно насилие, разработено от сдружението.

Публикувано е за свободен достъп в интернет сайта на организацията на адрес: www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Az_ne_sam_zhertva_narachnik.pdf.

Материалът дава отговор на много въпроси относно същността на домашното насилие, влиянието му върху пострадалите и децата, стратегии за справяне с него, практически насоки за осигуряване на безопасност и др.

„АГРЕСИЯТА НЕ Е СИЛА!“ е мини – ръководство, целящо да подкрепи извършителите на домашно насилие.

Негов електронен вариант може да се изтегли от интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова”на адрес: www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Agresiyata_ne_e_sila.pdf. Материалът дава отговори на много въпроси, които са интересни и полезни както за участниците в този процес, така и за подкрепящите професии и обществото като цяло: „Насилник или жертва е насилникът? Това не е въпрос, на който е сложно да се отговори: всеки насилник е жертва на множество обстоятелства, които са го формирали; обществото осъжда всяка форма на насилствено взаимодействие; насилието поражда насилие и то обикновено се изявява от следващото поколение, което е едновременно свидетел и жертва. Затова понякога остава неразбрано наличието на последствия за насилника. Те се събират във фразата „Ще бъде отмъстено на децата ви“. Изводът е, че единственият вариант за спиране на „веригата на злото“, т.е. на насилието, е смирението и даването на време за личностно развитие“. Важно е да бъде запомнено и заключението: „Най-жестоките неща, част от човешката природа, се случват между най-близките хора. Една от причините са социалните норми, които ни осъждат да пазим поведението си такова, каквото другите очакват да бъде. Това е особено тежко за хората с ниско самочувствие, за потиснатите и непознаващите себе си и своите способности. Компенсацията на всичко това се случва в семейството, което се определя понякога и като генератор на всички други проблеми“.