IMG 20151007 151931IMG 20151007 151912На 06.10.2015 г. бе проведено официално откриване на Преходна къща „Резилианс”, изградена по проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности”. Инициативата уважиха Заместник областния управител и председател на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра – г-н Младен Минчев, Председателя на общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова и началникът на отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" - г-жа Галя Горанова, като представител на Община Силистра. Специално за откриването на обекта в Силистра пристигна и г-н Атанас Енчев – координатор на Национална мрежа за децата за Североизточен регион.

IMG_7260.JPGНа 17 и 18 септември беше проведено въвеждащо обучение за специалисти от помагащите професии при прилагане на подхода Резилианс. Обучението бе проведено в изпълнение на проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проекта се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” по договор за безвъзмездно финансиране № 289 от 18.05.2015 г. Участие в обучението взеха представители на социалните служби от Регион Силистра, инспектори от Детска педагогическа стая, социални работници. Водещ на обучението беше Спаска Михайлова – Председател на Сдружение «Нов път», Хайредин.

IMG_7360.JPG

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, през месец Септември 2015 г. бяха проведени три семинара с представители на органите на съдебната власт и органите на МВР в градовете Дулово, Силистра и Тутракан.

Финансирането на дейността на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие и дейността на Експертния регионален съвет се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. 

В рамките на проекта през настоящата година до настоящия момент 40 са лицата, получили консултативни услуги, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. С тях са проведении 138 юридически консултации, 101 – със психолог и други 115 със социални специалисти.

В Силистра продължава пряката работа с клиенти на ЖС „Екатерина Каравелова“ по проекта „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”.
В т.нар.  специализирани програми са включени 20 човека, от които само един не е задължен по силата на съдебна заповед за защита, тъй като се е самозаявил. Лицето е осъзнало проблема, поради което е пожелало да промени отношенията със своя партньор. За целта чрез услугата използва алтернативни ненасилнически методи за справяне с конфликти. 
В програми за възстановяване са включени 39 души, обект на насилие, като 37 от тях са регистрирани случаи от 2015 г.; само двама са ползвали Центъра и през миналата година. До Районен съд Силистра са подготвени 17 молби за защита, 10 са издадените заповеди за незабавна защита и т.н.
 

На 06.07.2015 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, гр. Силистра, се състоя пресконференция, организирана от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» по проект «Резилианс – умението да преодоляваме трудности», финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В събитието се включиха г-жа Светлана Ангелова - Заместник председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България, г-жа Мария Димитрова - Председател на Общински съвет Силистра, г-жа Денка Михайлова - Заместник кмет на Община Силистра, представители на местните и регионални медии, социалните служби, гости.

В период 02-04.07.2015 г. бе проведено обучение на екипа по проект „Резилианс- умението да преодоляваме трудности”  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен. Водещи на обучението бяха Венета Славчева – Управител на КСУПС Шумен, Нели Александрова и Диана Нинчева – служители в КСУПС Шумен.
Основната насока на обучението беше запознаване на участниците с метода «Резилианс», подходи и начини на неговото приложение в практиката при предоставяне на социални услуги. Провеждането на обучението от специалисти, прилагащи метода в своята практика, се наложи и като необходимост от оказване на методическа подкрепа на специалистите и управляващият екип, които са пряко ангажирани с проекта.

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, продължава пряката работа с клиенти през месец юни 2015 г.
От началото на годината до момента 35 лица, пострадали от насилие са потърсили подкрепа в Центъра. 22 от тях са насочени от полицията, а двама от Дирекциите „социално подпомагане” – Силистра и Тутракан. За същия период екипа на центъра работи по 18 случая на лица, извършители на насилие, 17 от които насочени за включване в специализирани програми със съдебна заповед и 1 лице, което доброволно е заявило участието си в тях. 
До февруари 2016 г. предстои провеждането и на други дейности по проекта, насочени към превенция, чрез работа в училищна среда, кампания сред рискови общности, информационни дейности, насочени към обществеността в 16 – те международни дни срещу насилието над жени и др. Предвидено е и обучение за професионалисти, имащи пряк ангажимент по прилагането на Закона за защита от домашно насилие.
 

IMG 20150519 141552

ПРОЕКТ «НАДГРАЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА»

През месец Май 2015 г. бяха проведени две срещи по темата домашно насилие в училищата в общините Кайнарджа и Ситово. Те са част от предвидените по проект дейности, насочени към ранна превенция на насилието, чрез работа в училищна среда.

Първата от срещите бе реализирана на 12 май 2015 г. в основното училището в с. Кайнарджа, а втората на 19 май 2015 г. в ОУ "Отец Паисий" - с. Добротица, община Ситово. Децата от двете общини са участници в инициативата „Полицейска академия“. Реализирането на тези инициативи се осъществи с подкрепата на полицейски инспектор Теодор Гърдев и Началника на полицейския участък в община Ситово - Валентин Димитров. Важна част от обучението на децата бяха интерактивните игри и методи използвани в хода на работа, поради което срещите бяха водени от психолозите на Център за консултиране и превенция на домашно насилие – Катрин Данчева, Кризисен център – Катя Колева и Център за обществена подкрепа – Елка Йорданова. Участие в обученията взеха още юриста и социалния работник към Център за консултиране и превенция на домашното насилие в Силистра.

logo 350Проектът „Резилианс – умението да преодоляваме трудности” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Договор № 289/18.05.2015г.

 

Проект: «Резилианс – умението да преодоляваме трудности»

          От 18.05.2015 г. стартира нов проект на  Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра. Проекта е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Периода на реализация на проекта е 18.05.2015 – 17.02.2016 г., а максимално допустимото финансиране е в размер на 34820.50 евро. Проекта е насочен към разширяване кръга на предоставяните услуги в регион Силистра за подобряване благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Целта на проекта е да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата ни, който да осигури възможности за по-успешна социализация на жертвите на насилие.