Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Picture1КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА ОБЕKТ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И ТРАФИК НА ХОРА

Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра е външен доставчик на социалната услуга «Кризисен център» - делегирана държавна дейност за Община Силистра.

„Кризисен център” е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 3 месеца, с възможност за удължаване до 6 месеца, когато важни обстоятелства налагат това, и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране на потребителите или социално - психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

 

Видове услуги и срокове за настаняване:

Услуги предоставяни при Кризисна интервенция - Кризисната интервенция се фокусира върху актуалните проблеми, свързани с преодоляване на кризата, като практиката показва, че нейната продължителност е от 1 до 6 седмици. При приемане на потребител в криза, в зависимост от спецификата на случая се извършва комплекс от спешни мерки за осигуряване на незабавно облекчаване на симптомите и подобряване факторите на средата, с цел бързо стабилизиране на емоционалното състояние на нуждаещото се лице. Работата по случай е свързана с изпълнение на следните дейности:

оценка на кризисната ситуация, оценка на риска и на неотложните потребности на пострадалото дете/лице, оценка на ресурсите за справяне с кризата

създаване на план за спешни мерки съвместно с пострадалото дете/лице, съобразно оценката на случая

eмоционална подкрепа – спешна психологическа подкрепа за преодоляване на шока, тревогата и силните емоции, породени от кризата

социална подкрепа – спешна практическа помощ за задоволяване на неотложните нужди на детето/лицето от храна, подслон, вещи от първа необходимост и др., гарантиращи физическото му благосъстояние и сигурност

насочване и застъпничество – осигуряване на достъп до необходимите институции за подкрепа, хуманитарна и социална подкрепа. Осъществяване на връзка и насочване към служби, програми и услуги за посрещане на спешните нужди на детето/лицето

подготовка за овластяване – информиране относно програмата по овластяване, договаряне с консултанта за самостоятелна работа на потребителя по постигане на определени цели и задачи

мониторинг и оценка на услугата – оценка на постигането на целите (от гледна точка и на лицето, и на консултанта) и степента на удовлетвореност на лицето.

Децата и лицата настанени в Кризисен център ползват следните програми:

„Настаняване и хуманитарна помощ” – осигуряване на 24 – часова защитена среда, с оглед предотвратяване на рецидив на насилието. За потребителите се осигурява временен подслон, спешна психо – социална помощ и консултиране. За периода на престоя се предлагат безопасни временни условия на живот, психологическа и социална подкрепа, медицинска помощ

„Социална работа по случай” – включва социално застъпничество, изграждане на социална мрежа – придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор на личен лекар, съдействие за подобряване на контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа

„Консултации по овластяване” – стимулира активността, инициативността, адекватната оценка на собствените сили за търсене на професионална реализация. Включва индивидуални консултации, индивидуална подкрепа в процеса на обучение и социална реинтеграция, създаване на умения за добро лично представяне, включване в образователния процес

„Развиване на социални умения” – включва работа по групи за решаване на проблеми; за общуване, за изграждане на позитивни взаимоотношения и нагласи, за справяне с емоции и стрес, за вземане на решения, себеутвърждаване и др.

„Юридическа подкрепа и представителство” – спешна подкрепа и посредничество пред Районен съд, Районна прокуратура, полиция и т.н

Услуги за Психо-социална подкрепа - психо-социалната подкрепа следва като продължение на случая по кризисна интервенция, с оглед гарантиране на сигурността и предпазване от рецидив на насилието и преодоляване на кризата от травматичното събитие. Тя включва комплекс от дейности, насочени към осигуряване на защита и задоволяване на базисни потребности на потребителите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната интеграция на пострадалите. Целите на директната работа с потребителите са ориентирани в две посоки: възстановяване от травмата и осигуряване на социалната и правна защита и превенция на насилието/ретрафикирането, след прекратяване на престоя в КЦ.

Срокът за настаняване на деца/лица пострадали от домашно насилие и трафик на хора е до 3 месеца, с възможност за удължаване до 6 месеца, когато важни обстоятелства налагат това.

Екип за предоставяне на услугата:

Ръководител на КЦ - организира, ръководи и носи отговорност за цялостната дейност в Кризисния център. Поддържа служебни контакти със служители в Общинската служба за социални услуги, Дирекции «Социално подпомагане», Полиция, Съд, Прокуратура, Община и др. институции при необходимост.

Социален работник - организира социалната работа с ползвателите на услуги в Кризисния център и води личните досиета на потребителите. . Поддържа служебни контакти със служители в Общинската служба за социални услуги, Дирекции «Социално подпомагане», Полиция, Съд, Прокуратура, Община и др. институции при необходимост.

Психолог - отговаря за организацията и провеждането на психологическата работа с ползвателите на услуги в Кризисния център, осъществява системна психотерапевтична работа за преодоляване на травматични събития, за овластяване и професионална реализация. Поддържа служебни контакти със служители в Общинската служба за социални услуги, Дирекции «Социално подпомагане», Полиция, Съд, Прокуратура, Община и др. институции при необходимост.

Възпитател - организира социално – педагогическата работа с ползвателите на услуги в Кризисния център и води лични досиета на потребителите. Поддържа служебни контакти със служители в Общинската служба за социални услуги, Дирекции «Социално подпомагане», Полиция, Съд, Прокуратура, Община и др. институции при необходимост.

Юрисконсулт – социален работник - Провежда юридически консултации и при необходимост подготвя жалби и съдебни искове на настанените потребители. Организира социалната работа с ползвателите на услуги в Кризисния център. Поддържа служебни контакти със служители в Общинската служба за социални услуги, Дирекции «Социално подпомагане», Полиция, Съд, Прокуратура, Адвокатска колегия, Община и други при необходимост.

Счетоводител - организира счетоводната работа в Кризисния център. ЦВоди личните досиета на служителите. Поддържа служебни контакти със служители в счетоводните отдели на Общинската служба за социални услуги, Община Силистра и др. по необходимост