Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

зад стените на домаВ изпълнение на Проект„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, ЖС «Екатерина Каравелова» - Силистра изготви мини наръчник «Зад стените на дома», насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият цели подкрепа на деца и превенция на домашното насилие.

На 25 септември предстои провеждането на първа от общо 24 планирани срещи по училища за приложение на програмата за рана превенция «Скрити пред очите ни», разработена от Сдружението през 2017 г. В рамките на предвидените уроци ще беде разпространен и мини наръчника, изготвен по настоящия проект.

Сдружение «Екатерина Каравелова е планувало множество инициативи и през м. Октомври 2018 г. Предстои провеждането на заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, предвидено за 17.10.2018 г. Два дни по – късно ще се проведе традиционната вече инициатива «Заедно сме по – добри», в рамките на която ще се реализират благотворителен базар и концерт. Средствата, набрани от баготворителност ще бъдат предоставени на деца, потребители на услуги към организацията, за закупуване на дрехи и вещи от първа необходимост.

П     О      К      А      Н     А

По искане на една трета от членовете на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиквам Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 28.09.2018г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

2. Освобождаване на членове и приемане на нови;

3. Избор на нов управителен съвет;

4. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Председател на УС: Христина Георгиева

Повече от месец Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ работи по поредния си финансиран от Министерството на правосъдието проект „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, чиито основни цели са насочени към подкрепа на пострадали от домашно насилие, работа по специализирана програма с извършители, превенция на насилието, чрез работа в училищна среда и мониторинг на прилагането на националното законодателство по проблема в регион Силистра през 2017 г.  

Периода на реализация на проекта е 6 месечен /16.05.2018 – 16.11.2018 г./, а максимално допустимото финансиране е в размер на 26918 лв., които са договорени в рамките на Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерството на правосъдието и Сдружението.

От старта на проекта до момента експертите на ЦКПДН са работили с 8 лица, потърсили подкрепа, 7 от които са насочени към услугите от РУ „Полиция“ – Силистра, а едно от лицата е насочено от Отдел „Закрила на детето“. Проведени за периода са 23 юридически консултации и 23 социални. Прави впечатление, че пострадалите не търсят подкрепата на психолог.

В специализираната програма за извършители на домашно насилие са включени 6 лица, 5 от които са регистрирани като случаи преди началото на проекта, но работата с тях продължава. Основанието за включването на тези лица е съдебно Решение на Районен съд - Силистра, с което извършителите са задължени да посещават програмите. Проведениса 31 психологически, 10 юридически и 6 социални консултации.

През 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  В рамките на настоящия проект предстои приложение на програмата в училища от 7-те общини на област Силистра. Стартирана е подготовката на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  Наръчника ще бъде достъпен в електронен вариант на интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org

За четвърта поредна година Сдружение «Екатерина Каравелова» извършва мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона. Към момента е събрана информация за прилагане на нормативната уредба, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. Същата се обработва и анализира  като предстои изготвянето на мониторингов доклад. Той от своя страна ще бъде дискутиран в рамките на създадения през 2014 г. Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в Силистра. След обсъждането и приемането, доклада ще бъде предоставен на заинтересованите институции работещи по проблема. Докладът ще бъде достъпен за граждани и заинтересовани страни в интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org.

В края на проекта се предвижда информационна кампания в регионалните медии по темата за борбата с домашното насилие и „Ден на отворените врати”, когато Център за консултиране и превенция на домашно насилиеще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.

През м. май 2018 г. стартира изпълнението на Проект„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Същият е финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерството на правосъдието и ЖС «Екатерина Каравелова» - Силистра.

В рамките на проекта се подкрепят пострадали от домашно насилие, основно чрез юридическо консултиране. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от Съдилищата на територията на региона. Програмата е дългосрочна, като в рамките на 6 месеца с извършителите работи основно психолог.

През 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  През 2018 г. е стартирано изготвянето на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  До ноември 2018 г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.

За четвърта поредна година Сдружение «Екатерина Каравелова» извърши мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона. Изготвен е мониторингов доклад за прилагане на нормативната уредба, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г.

Като изводи от мониторинга се налагат следните обстоятелства:

- Постигната е известна координация между институциите и организациите, работещи по проблема на територията на региона, но все още има затруднения в тази насока. Една от препоръките с цел подобряване на координацията и повишаване ефективността при подкрепа на пострадали е създаване на единна национална система, в която да се регистрират издадените съдебни заповеди за защита по смисъла на ЗЗДН, наложените мерки, неизпълнението им и други по целесъобразност. Достъпността до такава система от страна на съдебната и досъдебната власт ще доведе до бързина при проследяване на неизпълнението на съдебните заповеди, както и при случаи на рецидив – респективно предполага бързина и обективност при реакция от страна на съд, прокуратура, МВР, ДСП.

- Дирекциите «Социално подпомагане» не използват правомощията си по Закона за защита от домашно насилие, който дава възможност в случаите на пострадали лица до 14 години, лица поставени под запрещение или лица с увреждане, защита вместо тях да търси съответната дирекция. Тези лица имат ограничена правоспособност, поради което не могат сами да защитят интересите си. В този смисъл и Законът е делегирал права на ДСП.

- Липсва ангажираност по проблема «домашно насилие» от страна на Асоциацията на общопрактикуващите лекари, въпреки изрично вмененото задължение по закон, че всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие по искане на пострадалото лице /по дела по ЗЗДН не се изисква съдебномедицинско свидетелство от патолог, достатъчен е документ от личен лекар/.

- регистрира се необходимост от провеждане на регулярни срещи с представители от различни институции и НПО за решаване, наблюдение и намаляване на риска от повторен акт на насилие по конкретни случаи.

- регистрира се необходимост от провеждане на работни срещи и семинари с експерти, с цел повишаване на чувствителността по проблема, запознаване с добри национални и международни практики и последни тенденции в законодателството на национално и междунароно ниво.

Стартира нов социален проект на ЖС „Екатерина Каравелова“ в област Силистра, финансиран от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието на Република България, в изпълнение на закона за защита от домашно насилие.

Проектът„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“(16.05.–16.11.2018 г.) в общините от регион Силистра е най-новото предизвикателство в социалната сфера пред Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Екипът на Сдружението е единствен по рода си в неправителствения сектор в Крайдунавска Добруджа, ангажиран по темата.
В рамките на проекта ще бъде анализиран и 
проблемът през 2017 г. в регион Силистра чрез мониторинг на прилагането на Закона за защита от домашно насилие. Данните ще покажат промяната на нагласите и нетърпимостта към домашното насилие. Изготвеният мониторингов доклад ще бъде дискутиран в рамките на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, учреден през 2014 г., в който участва и Областна администрация Силистра. Материалът ще бъде предоставен на всички заинтересовани институции, работещи по проблема, но ще го има в електронен вид и на сайта на ЖС „Екатерина Каравелова“ – www.ekaravelova.org .

Както всеки проект, и този има дейности за подкрепа на пострадали от домашно насилие – при заявка от страна на лице, обект на домашно насилие– самозаявило се или насочено от Дирекция „Социално подпомагане“, Районно управление на полицията или друга институция, се прави договорка за начина на предоставяне на услугите – мобилно или чрез посещение на място в Центъра.
Предвидена е и работа по специализирана програма с извършители, която е дългосрочна.

Предстои прилагане на Програма за ранна превенция, разработена от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“през 2017 г., която е внедрена в 3 училища на област Силистра. През 2018 г. предстои програмата да „влезе“ в още училища от 7-те общини на областта. В рамките на проекта ще бъдат проведени 24 интерактивни урока с 360 деца. Програмата включва различни методи за работа в училищата, съобразена е с особеностите на възрастта и пола – лекционна част, казуси, ролеви игри, интерактивни уроци и тренинги.
Отново до края на м. октомври т.г. ще бъде изработен, отпечатан и разпространен във вид на книжка мини наръчник за ученици
(деца от 7 до 10 години), в който по подходящ начин ще бъдат представени видовете насилие и възможността за подкрепа.

Един от застъпените подходи в проекта е неговото оповестяване пред широката общественост и заинтересованите среди. Публичността е част от мерките за преодоляване и превенция на насилието. Това този път ще стане с издаването на информационна брошюра и рекламни календари, които ще бъдат разпространени сред училища в регион Силистра, социални институции и кметства в региона. В края на проекта е замислено провеждане и на „Ден на отворените врати, когато Центърът за консултиране и превенция на домашно ще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.