Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1В Силистра СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра с председател инж. Христина Георгиева продължава работата си по реализация на проект на тема „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Той започна на 20.07. т.г. и ще бъде развит до 19.01.2024 г. в партньорство с катедрата по психология във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – град Велико Търново.

Проектът е по т.нар. тематичен приоритет №4, свързан с повишаване на приноса на гражданските организации за равенство между половете и предотвратяване на насилието по полов признак. Изпълнението му е с финансова подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

На този етап е актуална дейност 1 – провеждане на теоретично изследване на историческото развитие на общите и локалните особености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Търсят се обобщения по резултати от него, отнасящи се до социалните роли на жената, мъжа и детето в рамките на семейството. На база на т.нар. мета анализ ще бъде изготвена „Хронологична карта на българското семейство“.

Тя ще включва отношенията мъж-жена и ролите им в различните социално-икономически обстоятелства; социалната архитектура и идеология; етнографските особености и историческите процеси в различните райони на България. Изследването ще бъде публикувано като монография и на база на него през следващата академична година предстои за изучаващите „Етнопсихология“ в учебната програма на ВТУ да бъде включен курс лекции „Психология на българското семейство”.

Дейността е с непосредствен принос за постигане на специфичната цел на проекта, тъй като теоретично изследва причините и следствията за насилието основано на пола и е в основата на формиране на обществени политики, както и на информиран дебат.

На бъдещ етап изготвената хронологична карта ще е основа на последващо качествено и количествено проучване на полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството в 14 административни области в Република България.

Монографията ще бъде издадена в електронен вариант и ще бъде публикувана за свободен достъп на интернет страниците на ВТУ и на ЖС „Е. Каравелова” (2 публикации). Отделно ще бъде отпечатана на хартиен носител в тираж 200 бр., за да достигне до библиотеки и висши училища в страната.

 Logo ekaravelova В Силистра и областта продължават дейностите в пет направления на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ по изпълнение на 4-месечен проект в периода 18.08.-17.12.2021 г. Той е финансиран от държавния бюджет за Република България по договор с Министерство на правосъдието и на тема „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“.

През последния период са регистрирани 8 извършители на домашно насилие, насочени със съдебно решение към Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра (ЦКПДН). Предвид ограниченията покрай коронавируса, консултациите се провеждат онлайн с тези от тях, с които е възможно осъществяване на мобилна връзка. Независимо от трудностите в това отношение с оформилата се целева група са проведени над 70 консултации в няколко посоки: психологически, социални и юридически.

Провелите консултациите специалисти към Центъра имат следните впечатления от тях: запазени са нагласите на извършителите към участие в Програмата, т.е. всеки, който е включен в нея, първоначално е негативно настроен, предвид предварителните му очаквания да получи наказание. Постигнати резултати има отчетени при тези от тях, които осъзнават своето деяние и съответно показват желание за промяна. В този смисъл най-важната цел на Центъра е да насочи своето внимание към постигане на промяна в нагласата.

Търсят се заедно отговори на много въпроси, от който най-важният е как да се реагира в ситуация на конфликт, така щото да отстояваме себе си, но без прилагаме на насилие над другия. Индивидуалните консултации са насочени към установяване на причини и начини на изразяване на агресия, динамиката на партньорските взаимоотношения, преодоляване на симптоми на депресия, повишаване на съзнателността и собствената отговорност, самоконтрола и др. Обсъждани са разнообразни теми, свързани със семейни ценности, роли на родителя и партньора, видове насилие и ефекти от тях, различни стратегии за справяне с чувства на гняв и тревожност, развиване на умения за отстояване без агресия и др.

В пряката работа по програмите с извършители и жертви на домашно насилие продължава подкрепата от страна на институциите, имащи отношение към проблема. Запазена е тенденцията повечето от пострадалите лица – потребите на ЦКПДН, да са насочени към услугата от органите на МВР.

Във връзка с конкретната работа с пострадали – издадени са 6 заповеди за незабавна защита в резултат на подкрепа от страна на ЦКПДН и 7 заповеди за защита. В рамките на проекта се работи с 10 лица. Проведени са над 30 юридически консултации. Готови за отпечатване на хартиен носител са предвидените по проекта наръчници в джобен формат, съдържащи препоръки и насоки към пострадали и извършители на домашно насилие.

Logo ekaravelova

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ изпълнява нов 4-месечен проект (18.08.-17.12.2021 г.) на тема „Превенция и защита от домашно насилие, чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той е финансиран с 22 090 лв., като средствата са от държавния бюджет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № 93-00-264/17.08.2021 г. с Министерство на правосъдието на Република България.

Предвидени са дейности в пет направления: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие; отпечатване и разпространение на мини ръководство в подкрепа на пострадали от домашно насилие; работа по специализирана програма с извършители; изработка и разпространение на мини ръководство за извършители на домашно насилие; информираност и публичност по проекта. 

ACF II Call END EN1

Проект:Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”

Договор:ACF/817

Период на реализация на проекта: 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г.

Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.

Бенефициент:     Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра

Партньор по проекта: Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”

Размер на общо допустимото безвъзмездно финансиране: 85162,00 евро

Основна цел на проекта: Провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. След приключването на проекта в дългосрочен план се целят законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие/насилието, основано на пола.

Основни целеви групи: Политици на национално и европейско ниво и университетски институции.

Реализирани дейности: В ход е провеждането на Теоретично изследване за историческото развитие на общите и локални особености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Партньора по проект – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, сформира експертен екип (колегиум) от трима учени, специализирани в областта на етнопсихологията, социалната психология и психологията на развитието, който извършва теоретичния анализ, чрез проучване на наличната етнографска, психологическа и историческа литература. Екипа изследва социалните роли на жената, мъжа и детето в контекста на семейството. В края на ноември 2021 г. се предвижда резултатите от изследването да бъдат описани в монография. Същата ще бъде отпечатана и предоставена на университетите и библиотеките в страната. Неин електронен вариант ще бъде публикуван за свободен достъп в интернет страниците на Великотърновския университет и Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Предвижда се изследването да

бъде включено в учебната програма по Етнопсихология на Великотърновски университет.

На база теоретичния анализ ще се изготви и „Хронологична карта на българското семейство“, която ще дава информация за историческото му развитие в районите на България. Тя ще послужи за определяне на 14 области с характерни особености в социално-икономически аспект и фолклор, в които през 2022 г. ще се проведе качествено изследване за полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството.

 

baner ACF 817

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН по Проект: „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.” - връзка към документа тук >>>

Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство, в контекста на насилието, основано на пола - връзка към документа тук >>>

Помагало " НИЕ СМЕ С ВАС" - превенция и работа с домашното насилие- връзка към документа тук >>>

Наръчник за хора с управленски позиции -връзка към документа тук >>>

ПроектACF/817

Период на реализация на проекта: 20.07.2021 г. – 19.01.2024 г.

Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак

 Бенефициент:     Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра

 Партньор по проекта: Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 85162,00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики” е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.