При нужда

Phone1.png

Търсене

Заедно сме по добри!

ОБЯВА

ЖС „Екатерина Каравелова”

обявява конкурс за длъжността „психолог” -1/2 щат

в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра

Изисквания   за заемане на длъжността „Психолог”:

1. Минимални изисквания:

 • Образование – висше /образователно-квалификационна степен „Магистър”, професионална квалификация „Психолог”
 • Професионален опит – минимум 1 година

  

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи     предимство на кандидата:

 • ·Компютърна грамотност;
 • ·Умения за работа в екип;
 • ·Мотивация и желание за работа с деца и младежи и техните семейства;
 • ·Инициативност;
 • ·Лоялност;
 • ·Конфиденциалност.

3. Характер на заеманата длъжност:

 • Извършва психологична оценка на потребителите на ЦОП;
 • Оказва индивидуална и групова психологична помощ, провежда консултации, семейни сесии, кризисни интервенции;
 • Участва в изготвянето на индивидуална оценка и индивидуален план по случая;
 • Участва в екипа за обучение на кандидат-осиновители;
 • Участва в работата на екипа ЦОП.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса за заемане на длъжността;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за завършено образование/квалификационна степен, сертификати и удостоверения за преминали обучения;
 • Документ, удостоверяващ трудовия стаж ;
 • Мотивационно писмо;
 • Препоръки /препоръчителни са/;
 • Свидетелство за управление на МПС /препоръчително е/
 • .

5. Начин на провеждане на конкурса:

 • Подбор по документи;
 • Интервю/познания по следните основни документи – Методика за предоставяне на социалната услуга ЦОП, Закон за закрила на детето и ППЗЗД, Кодекс на труда, Закон за социалното подпомагане и ППЗСП.

6.Място и срок за подаване на документи:

Документи за кандидатстване за длъжността „психолог” се приемат в офиса на ЦОП – гр.Силистра, ул.”Н.Вапцаров”-51, ет.2  до 27.02.2020г.,

всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.  

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.

Допълнителна информация на тел. 086/820 487, 0889441262 - Анелия Петрова, ръководител ЦОП