ЖС „Екатерина Каравелова” обявява конкурс за длъжността „психолог-социален работник”

по чл.68, ал.1,т.3 от КТ в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра

Изисквания към кандидата:

-        - Образование – висше /хуманитарни дейности

-         - Професионален опит – минимум 5 години в областта на психологията или социалните услуги

-         / предимство за кандидата е психологическа квалификация/

Допълнителни изисквания:

-        - Компютърна грамотност

-        - Умения за работа в екип

-        -  Инициативност

-        - Лоялност

-        - Комуникативност

-         - Конфиденциалност

Начин на провеждане на конкурса:

-         - Подбор по документи

-         - Интервю /познания по следните основни документи – Методика за предоставяне на социалната услуга ЦОП, Закон за закрила на детето и ППЗЗД, Кодекс на труда,Закон за социалното подпомагане и ППЗСП

Необходими документи за участие в конкурса:

-         - Заявление до ръководителя на ЖС „Ек.Каравелова” в свободен текст

-        -  Автобиография

-        -  Копие от документ за завършено образование/квалификационни степени, сертификати и удостоверения за преминали обучения

-         - Мотивационно писмо

Място и срок за подаване на документи:

Документи за кандидатстване за длъжността „психолог-социален работник” се приемат в офиса на ЖС „Ек.Каравелова” – гр.Силистра, ул.”Н.Вапцаров”-51, ет.2 до 07.10.2019г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.