Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

IMG 7214 1На 18.03.2016 г. приключва реализацията на проект «Резилианс – умението да преодоляваме трудности», финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и се реализира от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» - Силистра. Периода на реализация на проекта бе 10 месеца, а максимално осигуреното финансиране в размер на 34820.50 евро
С реализацията на проекта се разшири кръга на предоставяните социални услуги в община Силистра за подобряване благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола, за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Целта на проекта бе да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата ни, който да осигури възможности за по - успешна социализация на жертвите на насилие. 
С осигуреното финансиране се създаде Подкрепящ център «Резилианс», в който се предоставиха юридически, социални и психологически консултации на клиенти – общо 36 лица, потърсили подкрепа. Изградена бе Преходна къща «Резилианс», чиито ползватели от момента на разкриването и са 9 лица.
 
Екипа от специалисти и екипа на проекта, подпомагащи клиентите на преходната къща и подкрепящия център преминаха предварително обучение по прилагане на подхода «Резилиас»,  насочен към активиране способността на личността да се развива и израства в трудни условия.  Проведен бе и цикъл от обучения с представители на социалните партньори - Дирекция «Социално подпомагане», полиция, лекари, юристи, медицински работници и психолози в общините на област Силистра. В процеса на работните сесии се укрепиха партньорските взаимоотношения на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с институциите на местно и регионално ниво. Обученията изградиха неформална мрежа от експерти в областта на превенцията и борбата срещу насилието и трафика на хора, за прилагане на интегрирани подходи в регионалните политики, при разработване на съвместни проекти в социалната инфраструктура и развитието на гражданското общество.
Разработена бе специализирана програма за работа с жертви на насилие и трафик на хора по подхода «Резилианс», която се разпространи сред специлистите от помагащите професии – социални работници, медицински работници и др., като същата е публикувана в Интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org и може да бъде изтеглена в електронен вариант от всеки заинтересован.
 Социалната услуга, която бе  изградена ще продължи да се развива във времето, като иновативна услуга, доказала своята необходимост и ефективност.