Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

На 5 февруари от 15 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра ще се проведе заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра, учреден на 22 юли 2014 г. като консултативен орган по проблемите на домашното насилие на територията на регион Силистра. 
В дневния ред на заседанието, в което ще участва и заместник областният управител Младен Минчев, два са важните моменти: обсъждане и приемане на Отчет за изпълнението на програмата на ЕРСПДН за 2015 г., и приемане на План за работа през настоящата 2016 г.
Форумът е във връзка с реализацията на проекта за надграждане на дейността на Център за консултиране и превенция срещу домашното насилие, както и за разширяване на самия Съвет, който е пръв по рода си в страната.
Да припомним, че неговте цели са свързани със стимулиране на партньорството между местната, съдебната и изпълнителната власти, Българския лекарски съюз, Адвокатската колегия и доставчиците на услуги за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие и правилника за неговото прилагане; и с осъществяване на контрол и мониторинг върху развитието на предоставяните услуги за жертви на домашно насилие и включването в специализирани програми на извършители на такова.
Членове на ЕРСПДН са експерти, представители на: Областна администрация – Силистра, Окръжен и Районен съд – Силистра, Районна прокуратура – Силистра, Адвокатска колегия – Силистра, Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Силистра, Дирекции „Социално подпомагане” – Силистра, Тутракан и Дулово, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, Районните управления „Полиция” – Силистра и Тутракан, Общините Алфатар, Ситово и Кайнарджа, Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. 
Членството в ЕСПДН е отворено към местни, държавни структури и граждански организации на територията на Регион Силистра, ангажирани с превенцията и противопоставянето на насилието, които не са учредители на съвета, като то възниква при изявено желание от страна на институциите/организациите.
Задачите на Съвета са насочени към съдействие за провеждане на политиката по борба и превенция на домашното насилие на територията на регион Силистра в следните насоки: оказване на експертна помощ и даване становища на заинтересованите страни във връзка с реализирането на програми и инициативи, насочени към борба и превенция на домашното насилие.
И още:събиране и анализиране на данни по случаи на домашно насилие за регион Силистра; идентифициране на проблемните области в законодателството по темата и изготвяне на предложения за промени, които предоставя на представителите на заинтересованите институции; предлагане, гласуване и реализиране на дейности по превенция на домашното насилие на територията на регион Силистра.