Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

къща резилиансПроектът «Резилианс – умението да преодоляваме трудности» е насочен към разширяване кръга на предоставяните услуги в регион Силистра за подобряване благосъстоянието на жертви на насилие, основано на пола за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. Целта на проекта е да приложи нов подход, запълващ липсата на регламентирана услуга в държавата ни, който да осигури възможности за по-успешна социализация на жертвите на насилие. 
Проекта е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и се реализира от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» - Силистра.
Със стартирането на проекта бе сформиран екип от специалисти – психолог, социален работник и юрист, който предоставя консултиране в рамките на т.нар. Подкрепящ център «Резилианс». Екипа от специалисти и екипа на проекта преминаха предварително обучение по прилагане на подхода «Резилиас» - договорен подход в социалната, възпитателната и терапевтичната работа с лица и деца в риск. С прилагането му се цели активиране способността на личността да се развива и израства в трудни условия. Представителите на целевата група с подкрепата на специалисти и чрез групи за самопомощ могат да преосмислят начини за въздействие и да търсят онези елементи, които биха мобилизирали ресурсите на индивида за изграждането на един нов живот. Резилианс подхода е нов метод, насочен към овластяване на личността, чрез определяне на насока, в която да се търсят възможни решения за съществуващите проблеми. До настоящия момент услугите на подкрепящия център са ползвали 21 потребители.
В изпълнение на проекта бе изградена преходна къща «Резилианс», която вече подслони първите си обитатели. Къщата е оборудвана с най – необходимото за бита обзавеждане – спални, гардероби, кухненски мебели. Поради ограничения бюджет на проекта, Женско сдружение «Екатерина Каравелова» - Силистра потърси подкрепа от частни дарители и организации, в резултат на което успя да осигури хладилник за кухненското помещение, готварска печка, ютия, микровълнова фурна, диван за кухнята, ученически шкаф с бюро и пералня. Ротари клуб – Силистра проведе благотворителен бал през м. Декември 2015 г. за набиране на средства, необходими за закупуване на телевизор за къщата «Резилианс», който в началото на месец Януари 2016 г. бе предоставен за ползване от нейните обитатели. 
В рамките на проекта бе проведен цикъл обучения с представители на социалните партньори за прилагане на метода "Резилианс" /поделения на Дирекция «Социално подпомагане», полиция, лекари, юристи, медицински работници и психолози в общините на област Силистра. В процеса на работните сесии се укрепиха партньорските взаимоотношения на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с институциите на местно и регионално ниво. 
Разработена бе специализирана програма за работа с жертви на насилие и трафик на хора по подхода «Резилианс», която се разпространява сред специлистите от помагащите професии – социални работници, медицински работници и др., като същата е публикувана в Интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org и може да бъде изтеглена в електронен вариант от всеки заинтересован.