Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

1E18525257FC740B380B3C3EC655276F2FD0C6E0560B017AFFpimgpsh fullsize distrПриключи цикъла от обучения с представители на социалните партньори за прилагане на метода "Резилианс" /поделения на Дирекция «Социално подпомагане», полиция, лекари, юристи, медицински работници и психолози в общините на област Силистра по проект „Резилианс, умението да преодоляваме трудности,  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
Двете въвеждащи обучения за прилагане на подхода «Резилианс» се проведоха през месец септември 2015, които продължиха с четири награждащи придобитите познания семинари през месеците октомври и ноември 2015г. 
Участниците споделиха своята удовлетвореност от обучителите – Спаска Петрова – експерт в Сдружение „Нов път” с.Хайредин и член на Контролния съвет на Национална Мрежа за децата и Албена Бенова – председател на фондация «Ръка за помощ» гр.Добрич.
Използването на метода на дискусията,  метода на проекта и на казуса даде възможност на участниците да получат едновременно теоретична и практическа насока за прилагане на подхода при работа, съобразно конкретните им компетенции. 
В процеса на работните сесии се укрепиха партньорските взаимоотношения на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с институциите на местно и регионално ниво за прилагане на местни социални политики, насочени към подобряване благосъстоянието на представители на целевите групи - жертви на домашно насилие и трафик на хора. Споделените общи случаи от специалистите предпоставиха изграждането на неформална мрежа от експерти за работа по превенция и борба срещу насилието и трафика и очертаха съгласувани подходи за взаимодействие при решаване на конкретни казуси.
79AD731FE774423A4C3F28261A86D0A7F31758CD2485B5D5CFpimgpsh fullsize distrA3D02C57AB57088DFCE32AC04B96C85E5A06406B95A649C5FDpimgpsh fullsize distrD1BDD89B702212192D19B3D521B117DE489153A4EC6A17B072pimgpsh fullsize distr