Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1В изпълнение на проект № ACF/817 - „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. екипът и експертите по проекта посетиха Българският парламент, където проведоха среща с представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука.

Срещата стана реалност с посредничеството на г-н Ивелин Статев, народен представител от Силистренски избирателен район и личната ангажираност от страна на г-жа Ани Александрова – председател на комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Участие в срещата взеха всички народни представители от Силистренско. От страна на неправителствения сектор се включиха г-жа Геновева Тишева - председател на Алианс за защита от насилие основано на пола и г-жа Златка Мачева – председател на фондация „Отворена врата“.

В рамките на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната, които включват:

  1. Социални и образователни политики, насочени към ранното детско развитие. Необходимо е да се има предвид, че „Насилието не УЧИ“. Привързаността при децата се формира до 3 – тата година. Ако те живеят с среда на насилие се изгражда несигурна привързаност, поради което е важно да се работи в насока ранни интервенции към родителите на деца и да се прилагат устойчиви политики за ранно детско развитие в образованието и социалните дейности.
  2. Училищно образование - наблягане на социо-емоционално обучение, семейно възпитание, резилианс, гражданско образование по темата.
  3. Публични политики – Етичен кодекс на публичните личности в изказвания и становища, които да не подчертават и “нормализират“ полово-ролевите стереотипи.
  4. Междуинституционално сътрудничество – засилване на междуинституционална връзка в посока превенция в училища, социални услуги, общественост, мултидисциплинарна работа с единна координация.
  5. Правосъдие:
  • * Спешно изготвяне на промени и синхронизиране със Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), предвид влизащите в сила от 01.01.2024 г. промени в него, на Правилника за приложението му.
  • * Необходимост от утвърждаване на програмите за работа с пострадали и извършители на домашно насилие и тяхното ресурсно обезпечаване (финансово и експертно). Отчитайки тяхната специфика и нормативното им регламентиране в специалния закон (ЗЗДН), тези програми да бъдат администрирани от предвидения Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет.  
  • * За постигането на оптимална ефективност при изпълнение на националната политика по проблемите на домашното насилие, е необходимо създаване на специализиран орган (секретариат) към Националният съвет за превенция и защита от домашно насилие, който да е ангажиран с изпълнението на държавната политика само в тази насока.
  • БГ парламент

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.