Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Във връзка с реализацията на проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Женско сдружение Екатерина Каравелова“ – Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” проведе няколко национални изследвания по темата домашно насилие и насилие основано на пола. С тези изследвания насочени към политици на национално и европейско ниво и университетски институции, се цели в дългосрочен план постигане на законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола в България.

Разработени са четири документа с различна насоченост, които са разпространени сред Регионалните библиотеки в страната, Университетските институции с хуманитарни профили, професионалисти пряко работещи с пострадали (Социални служби, Главна дирекция „Национална полиция“ и др.), политици на национално и Европейско ниво:

  • Монография „Изследване на етнопхсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола“ – въведен нов цикъл лекции към ВТУ, катедра „Психология“;
  • Наръчник „Ние сме с Вас“ - насочен към професионалисти работещи по проблема „домашно насилие“;
  • Наръчник „Публични политики спрямо полово – ролевите стериотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство“, насочен към политици и представители на изпълнителната власт;
  • Сборник с научни доклади, представени в рамките на проведена през 2023 г. научна конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“.

Тези документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org (меню „библиотека“).

С резултатите от проведените изследвания бяха запознати научната общност, (чрез провеждане на конференция), българпски евродепутати (чрез пряка среща), членове на комисията за правата на жените към Европейският парламент – FEMM (чрез изпращане на анализ и предложения до комисията), професионалисти (чрез разпространение на издадените документи) и широката общественост (чрез медийно оповестяване на резултатите).

Предстои до края на 2023 г. провеждането на срещи в Българския парламент с комисиите по правни въпроси, образование и науката и Комисия по труда, социалната и демографска политика към Народно Събрание на Република България, за обсъждане на подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на пола.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.