Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelova

Проект "ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ – СИЛИСТРА, 2023г." се реализира от Женско сдружение "Екатерина Каравелова - Силистра. Финансиран е от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието на Република България по Договор № 93-00-77/14.07.2023 г.

Краткосрочни цели:

1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги;

2. Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие;

3. Повишаване чувствителността на подрастващите (ученици в 9-ти до 12-ти клас) по проблема „домашно насилие”, чрез разработване и внедряване в училищата на програма за превенция и защита.

Дългосрочни цели:

  • Превенция на домашното насилие в област Силистра, чрез ефективно прилагане на ЗЗДН и изпълнение на годишната Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.
  • Промяна на нагласите и нетърпимост към домашното насилие

Период на реализация: 15.07.2023 – 14.11.2023 г.

Максимално допустимо финансиране: 20000 лв.

Основни дейности:

  1. Предоставяне на услуги в ЦКПДН - работа по програми в изпълнение на чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗЗДН, във вр. с чл. 6, ал. 7, т. 2 «а» и «б» и т. 4 от ЗЗДН
  2. Разработване и въвеждане на учебна програма в училища от област Силистра, насочена към противодействие и превенция на домашното насилие сред ученици от горен гимназиален курс (9-12 клас)
  3. Дейности по информираност и публичност

Очаквани резултати:

  1. Подобрено качество на живот на лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие
  2. Разработена и въведена учебна програма в 5 училища от Област Силистра в изпълнение на чл. 6, ал. 7, т. 1 «а» от ЗЗДН
  3. Повишаване информираността на учители и ученици по темата домашно насилие като предпоставка за превенция на насилието
  4. Създаване на предпоставки за превенция на домашното насилие и неговото ограничаване
  5. Информираност на обществеността за проблема «домашно насилие» и публичност на реализираните дейности