Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1Разработен е сборник с научни доклади, представени в рамките на проведената през м. Април 2023 г. във Велико Търново научна конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“. Същата е реализирана по проект № ACF/817 „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът се изпълнява от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“.

Основното заключение от конференцията е свързано с убедеността, че домашно насилие има и вероятно няма да изчезне напълно, но то трябва да бъде в поносими граници. Необходимо е да се засили гражданската нетърпимост спрямо него, да се създадат адекватни нормативни документи и координационен център със статистически данни, както и с превантивни мерки, обхващащи образователната, социалната и правоохранителната дейност в България. Друг основен извод е, че възпитателните и социализиращите модели следва да бъдат такива, че да не се допускат прояви на насилие в обществото, да се променят традиционните степреотипи и нагласи към насилието, да се повиши обществената сензитивност в посока на нетърпимост спрямо извършителите на домашното насилие и адекватни мерки спрямо жертвите.

Един от докладите („Философски аспекти на домашното насилие“, гл. ас. Д-р Ива Шишкова) дава идеи за това, как медиите могат да помогнат за справянето с домашното насилие. Ето някои от тях:

1.Образование и осведоменост:

 • * Осигуряване на точна информация: Медиите могат да образоват обществеността относно различните форми на домашно насилие, разпространението му и въздействието върху хората и обществото. Насърчаване на разбирането на динамиката на злоупотребата, включително дисбаланс на властта, тактики за контрол и цикъл на насилие.
 • * Предизвикване на стереотипите: Медиите могат да предизвикат вредните полови стереотипи и да популяризират здрави модели на взаимоотношения, за да противодействат на нормализирането на насилието. Изобразяването на разнообразна и ненасилствена динамика на взаимоотношенията може да помогне за прекъсване на цикъла на насилието.
 • * Повишаване на осведомеността за наличните ресурси: Медиите могат да разпространяват информация за линии за помощ, услуги за поддръжка и ресурси на общността за пострадали/жертви, като им предоставят информация за това къде да потърсят помощ и подкрепа.

2. Отговорно съобщаване:

 • * Точно отразяване: Медийните организации трябва да информират точно за случаите на домашно насилие, като избягват обвиняването на жертвите и сензациите. Отговорното информиране може да помогне за изместване на фокуса от проверката на жертвите към отговорността на извършителите и необходимостта от промяна в обществото.
 • * Повишаване чувствителността на езика и визуалните материали: Медиите трябва да използват чувствителен и неексплоататорски език и визуални материали, когато съобщават за домашно насилие.
 • * Да избягват да романтизират или омаловажават насилието, тъй като то може да увековечи вредни стереотипи и погрешни схващания.
 • * Защита на поверителността: трябва да осигурят защита на самоличността на пострадалите от домашно насилие и да поддържат тяхната поверителност, когато докладват за конкретни случаи. Това помага за предотвратяване на по-нататъшна виктимизация и гарантира тяхната безопасност.

3. Сътрудничество и партньорства:

 • * Сътрудничество с експерти и организации: Медиите могат да работят в партньорство с експерти по домашно насилие, организации и групи за застъпничество, за да разработят точно и завладяващо съдържание. Това сътрудничество може да гарантира, че медийните информации са в съответствие с най-добрите практики и се справят със сложните реалности на домашното насилие.
 • * Представяне истории на потърпевши и оцелели: Споделянето на техните истории може да хуманизира проблема и да повиши осведомеността за преживяванията и предизвикателствата, пред които са изправени засегнатите от домашно насилие. * Предоставяйки платформа за споделяне на техните разкази, медиите могат да помогнат за прекъсване на мълчанието и намаляване на стигмата.

4. Насърчаване на превенцията и интервенцията:

 • * Подчертаване усилията за превенция: Медиите могат да покажат програми за превенция, инициативи и истории за успех, насочени към справяне с домашното насилие. Подчертаването на положителното въздействие на усилията за превенция може да вдъхнови другите и да създаде импулс за промяна.
 • * Насърчаване на участието на общността: Медиите могат да насърчат участието и ангажираността на общността чрез насърчаване на местни инициативи, възможности за доброволци и събития, свързани с превенцията и намесата на домашното насилие.
 • * Улесняване на публични дискусии: Медийните платформи могат да създават пространства за публични дискусии относно домашното насилие, като хостват панелни дискусии, интервюта и дебати с участието на експерти, пострадали и лидери на общността. Тези разговори могат да предизвикат обществените норми, да генерират съпричастност и да насърчават колективната отговорност.

5. Медийна етика и обучение:

 • * Етични насоки: Медийните организации трябва да разработят и да се придържат към етични насоки, които се отнасят до поднасянето и изобразяването на домашно насилие. Тези насоки могат да осигурят отговорна журналистика, да сведат до минимум вредата и да насърчат чувствителността.
 • * Обучение на журналисти: Осигуряването на журналисти и медийни професионалисти обучение относно домашното насилие; репортажи, информиращи за травми; изтъкване на етични съображения. Това обучение може да им даде знания и умения, необходими за отговорно разглеждане на чувствителни теми.
 • * Влияние и обхват: Като използват своето влияние и обхват, медиите могат да допринесат значително за справяне с домашното насилие чрез оформяне на обществените нагласи, предизвикване на норми и насърчаване на култура на уважение и ненасилие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.