Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” продължава реализацията на проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Проектът с № ACF/817 е финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

До момента са проведени три изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата www.ekaravelova.org.

Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най – голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално), които причиняват страдание се подценяват.

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България, които авторите на изследването дефинират са насочени към:

  • Образователната система (за повишаване на емоционалната интелигентност на подрастващите; семейно образование; наблягане на грижата в ранна детска възраст, която не е медицинска, а възпитателна, насочена към развитието на детето – неговото благополучие, идентичност, емоционална интелигентност; широки превантивни кампании, които да са базирани на реалните данни за насилието и др.).
  • Социалната политика (създаване на програми, която по определени критерии да обхващат родители на деца до 3 годишна възраст; програми за работа с жертви и с извършители на домашно насилие по утвърдени стандарти за работа; създаване на един административен и регулативен орган, който да координира работата по превенция и справяне с проблема на домашното насилие).
  • Законодателна и изпълнителна власти (необходимост от законодателни промени в съответствие с българската реалност).
  • Политическо говорене - една от основните роли на политиците в страната е да задават „тенденциите за реалност“. Разбират или не, идеологиите, към които те се придържат, целите, които си задават и средствата на словото и риториката, които ползват създават „светове“ на нормите и разбиранията относно света, държавата, хората, отношенията между тях и т.н. Препоръката, която може да бъде зададена към законодателната и изпълнителната власти е насочена към „нормата“, която задават в контекста на техните дебати, становища, изказвания, интервюта и публикации в социални мрежи. Политическото говорене следва да бъде изчистено от всякакъв език на омразата и провокации, които се базират на полов признак или представляват толериране на насилието.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.