Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ACF II Call END EN1В Силистра СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра с председател инж. Христина Георгиева продължава работата си по реализация на проект на тема „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Той започна на 20.07. т.г. и ще бъде развит до 19.01.2024 г. в партньорство с катедрата по психология във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – град Велико Търново.

Проектът е по т.нар. тематичен приоритет №4, свързан с повишаване на приноса на гражданските организации за равенство между половете и предотвратяване на насилието по полов признак. Изпълнението му е с финансова подкрепа на Финансов механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

На този етап е актуална дейност 1 – провеждане на теоретично изследване на историческото развитие на общите и локалните особености на националния характер и полово-ролевите стереотипи в българското семейство. Търсят се обобщения по резултати от него, отнасящи се до социалните роли на жената, мъжа и детето в рамките на семейството. На база на т.нар. мета анализ ще бъде изготвена „Хронологична карта на българското семейство“.

Тя ще включва отношенията мъж-жена и ролите им в различните социално-икономически обстоятелства; социалната архитектура и идеология; етнографските особености и историческите процеси в различните райони на България. Изследването ще бъде публикувано като монография и на база на него през следващата академична година предстои за изучаващите „Етнопсихология“ в учебната програма на ВТУ да бъде включен курс лекции „Психология на българското семейство”.

Дейността е с непосредствен принос за постигане на специфичната цел на проекта, тъй като теоретично изследва причините и следствията за насилието основано на пола и е в основата на формиране на обществени политики, както и на информиран дебат.

На бъдещ етап изготвената хронологична карта ще е основа на последващо качествено и количествено проучване на полово-ролевите стереотипи, нагласите към домашното насилие и взаимоотношенията в семейството в 14 административни области в Република България.

Монографията ще бъде издадена в електронен вариант и ще бъде публикувана за свободен достъп на интернет страниците на ВТУ и на ЖС „Е. Каравелова” (2 публикации). Отделно ще бъде отпечатана на хартиен носител в тираж 200 бр., за да достигне до библиотеки и висши училища в страната.